dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Kompetencje Rady

Rada Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin jest ciałem doradczym i opiniodawczym w sprawach dotyczących działalności organizacji pozarządowych. Jej kadencja trwa 2 lata.

Kompetencje Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin określa § 2 uchwały Nr 196/XIII/2011 Rady Miasta Lublin z dnia 8 września 2011 r. w sprawie określenia organizacji i trybu działania Rady Działalności Pożytku Publicznego Miasta Lublin oraz trybu powoływania jej członków:

Do zadań Rady należy w szczególności:

1) opiniowanie projektów strategii rozwoju miasta;
2) opiniowanie projektów uchwał i aktów prawa miejscowego dotyczących sfery zadań publicznych, o których mowa w art. 4 ustawy;
3) opiniowanie projektów rocznego i wieloletniego programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy oraz uczestnictwo w pracach nad nimi;
4) wyrażanie opinii w sprawach związanych z realizacją rocznego i wieloletniego Programu Współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
5) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy;
6) opiniowanie sprawozdania Prezydenta Miasta Lublin z realizacji rocznego oraz wieloletniego programu współpracy Miasta Lublin z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
7) udzielanie pomocy i wyrażanie opinii w przypadku sporów między organami administracji publicznej a organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy;
8) wyrażanie opinii w sprawach dotyczących zadań publicznych, w tym zlecania tych zadań do realizacji przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3. ust. 3 ustawy, oraz w sprawach rekomendowanych standardów realizacji zadań publicznych;
9) występowanie do Prezydenta i Rady Miasta Lublin z propozycjami rozwiązań prawnych i działań w sferze pożytku publicznego;
10) wskazywanie, na wniosek Prezydenta, przedstawicieli do innych gremiów i organów doradczych, konsultacyjnych, opiniodawczych.

 

źródło: http://lublin.eu/mieszkancy/obywatelski-lublin/organizacje-pozarzadowe/rada-dzialalnosci-pozytku-publicznego-miasta-lublin/kompetencje/