Lublin. Zadbaj o miasto - złóż uwagi do Studium
autor(ka): Krzysztof Gorczyca
Do 15 maja mieszkańcy Lublina mogą zgłosić swoje opinie do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Lublina. Można na przykład wyrazić sprzeciw wobec budowy blokowisk na Górkach Czechowskich i upomnieć się o zachowanie innych najważniejszych zielonych przestrzeni miasta.

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nazywane „konstytucją planistyczną miasta” na wiele lat określa sposoby zagospodarowania terenów w całym mieście. Na podstawie zapisów Studium opracowywane będą Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie procedowany, drugi już wariant projektu Studium wzbudza w wielu miejscach niepokój mieszkańców poszczególnych dzielnic przyrodników i aktywistów miejskich.

Jeśli teraz pozwolimy na zabudowę deweloperskimi blokowiskami lub przecięcie inwestycjami drogowymi ważnych enklaw przyrody w mieście – możemy utracić je bezpowrotnie.

Każdy głos jest ważny dla jakości życia w Lublinie.

W załączonym pliku znajduje się formularz zgłaszania uwag do ponownego wyłożenia projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin.

W miejscach zaznaczonych na żółto należy wpisać swoje dane.

Swoje postulaty umieścić należy w punkcie IV. Można je na przykład wybrać z poniższych propozycji lub sformułować własne

Propozycje do wyboru:

Uwagi dityczące obszaru dawnego poligonu na Górkach Czechowskich

- Wnoszę o pozostawienie aktualnych zapisów Studium w odniesieniu do Górek Czechowskich , czyli utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego - na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych dolinach - w postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej roślinności.

- Wnioskuję o pozostawienie zapisów obowiązującego Studium odnośnie zakresu strefy Ekologicznego Systemu Obszaró Chronionych na całym terenie Górek Czechowskich.

- Wnoszę o wprowadzenie zapisów uniemożliwiających zabudowę wielorodzinną na wierzchowinach Górek Czechowskich

- Wnioskuję o korektę projektu na obszarze Górek Czechowskich zgodnie ze stanowiskiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej: pozostawienie bez zabudowy wszystkich wierzchowin po wschodniej stronie poligonu z ewentualnym dopuszczeniem ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej na 3 wierzchowinach zachodnich na terenach przeznaczonych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod usługi. Należy przy tym pozostawić wolne od zabudowy pasy ochronne oddzielające zabudowę od zboczy wąwozów. - Wnioskuję o pozostawienie w Studium funkcji Sportu i Rekreacji dla terenów przeznaczonych pod tę funkcję w obecnie obowiązującym Planie Miejscowym.

Propozycje dotyczące innych terenów:

- Wnioskuję o określenie trwałego charakteru zielonego dla terenów ogródków działkowych na Podzamczu (pomiędzy Al. Unii Lubelskiej, Bystrzycą i Al. Tysiąclecia). Najwłaściwszym charakterem tego obszaru byłoby pozostawienie ogrodów rodzinnych z ogólnodostępną zielenią publiczną na powierzchni minimum 30%

- Wnioskuję o usunięcie tzw. południowej obwodnicy Lublina z projektu. (południowa strona lasu Stary Gaj, tereny po północnej stronie Zalewu Zemborzyckiego)

ew.

- Wnioskuję rezygnację z budowy drogi klasy G na trasie tzw. południowej obwodnicy Lublina i zastąpienie jej jednojezdniową drogą klasy Z dostępną dla ruchu lokalnego z istniejących połączeń drogowych

JAK ZŁOŻYĆ UWAGI?

• wydrukować i podpisać wysłać listem poleconym na adres: Prezydenta Miasta Lublin, Pl. Króla

Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

lub

• złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta (ratusz) lub w Biurze Obsługi Mieszkańców

lub

• wysłać mailem na adres: opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub z podaniem w treści maila imienia i nazwiska, adresu, numeru pesel i kontaktu telefonicznego

Termin składania uwag mija 15 maja 2018 roku.

Obwieszczenie Prezydenta o ponownym wyłożeniu Studium

………………..

GÓRKI CZECHOWSKIE – PODSTAWOWE FAKTY:

*

Obecnie obowiązujące Studium (z 2000 roku) przewiduje dla całego terenu (105 ha) zieleń publiczną oraz rezerwat przyrody

Uchwalony w 2005 roku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje (niezgodnie ze Studium)

- na ok. 10 ha możliwość budowy dwukondygnacyjnych obiektów usługowych i handlowych, z niewielkim udziałem mieszkań (ok 1 ha)

- na 4,3 ha budowle sportowe

- na 15 ha sport i rekreacja BEZ BUDOWLI (jedynie szatnie, toalety itp.)

- reszta pod zieleń publiczną, rezerwat i las

Nie jest więc prawdą, że obecnie można zabudować 30% jak głosi deweloper

**

W 2000 roku Echo Investement kupiło grunt za 12 milionów zł

W 2016 sprzedano grunt za niecałe 40 milionów

W przypadku realizacji obecnego projektu Studium (30 ha na bloki) same grunty przeznaczone pod zabudowę będą miały wartość co najmniej 100 milionów złotych*

***

- Zielone Górki to ważny korytarz napowietrzający centrum miasta oraz ważny czynnik jakości powietrza w północnych dzielnicach - Zielone Górki to bogactwo cennej fauny (60 chronionych gatunków ptaków, rzadkie motyle, zagrożony wyginięciem chomik europejski) i flory (dzwonek syberyjski, zawilce wielkokwiatowy i inne, 170 gatunków miododajnych i leczniczych) - zbocza wąwozów i część wierzchowin porasta cenne zbiorowisko roślinne – murawy kserotermiczne, które w innych miejscach (doliny Wisły i Bugu) chronione jest w rezerwatach

miejsce: Głęboka, 20-612 Lublin, woj. lubelskie
organizator: Towarzystwo dla Natury i Człowieka
adres: Głęboka 8a, 20-612 Lublin, woj. LU
tel.: 81 743 71 04, e-mail: towarzystwo@ekolublin.pl
www: http://www.ekolublin.pl/tdnicz 
źródło: ekolublin.pl
data publikacji: 2018-05-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!