Konkurs MSZ: „Edukacja globalna 2018”
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Edukacja globalna 2018”. Termin składania ofert mija 30 maja 2018 r.

1. Rodzaj zadania publicznego: edukacja globalna

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych projektów z propozycjami zadań publicznych, obejmujących realizację działań w dziedzinie edukacji globalnej skierowanych do społeczeństwa polskiego odpowiadających założeniom „Planu współpracy rozwojowej w roku 2018".

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dofinansowania projektów mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. a, b, e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017, poz. 2077), spełniające wymogi określone w regulaminie konkursu tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450), w tym niepubliczne szkoły wyższe, izby gospodarcze i izby rolnicze oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy, publiczne szkoły wyższe, instytuty badawcze, Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne oraz jednostki samorządu terytorialnego.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Zadania należy zrealizować nie wcześniej niż od dnia 01.05.2018 r. i nie później niż do dnia 31 grudnia 2018 r.

W przypadku ofert modułowych zadania należy zrealizować:

Warunki realizacji zadania publicznego określa Regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadań publicznych:

Oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert:

1) Aby wziąć udział w konkursie należy:

UWAGA: Zaleca się, aby podmioty, które chcą wziąć udział w konkursie dokonały REJESTRACJI ON-LINE co najmniej na 14 dni przed upływem terminu składania ofert.

2) Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Edukacja globalna 2018“

(podać numer oferty wygenerowany z systemu on-line poprzez stronę https://portal.polskapomoc.gov.pl )

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, do 30 maja 2018 r. do godz. 16.15.

Dziennik Podawczy jest czynnyod poniedziałku do piątku w godzinach 8:15 – 16:15.

Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie Komisji. Decyduje data wpływu oferty do siedziby MSZ.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

źródło: Ministerstwo Spraw Zagranicznych
data publikacji: 2018-05-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!