Konkurs MSWiA: Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych
autor(ka): opr. MM, ngo.pl
Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadnia publicznego: „Edukacja społeczna dotycząca bezpiecznych zachowań w obliczu zagrożeń terrorystycznych”. Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

1. ZADANIE OBEJMUJE NASTĘPUJĄCE DZIAŁANIA:

  1. Edukację społeczną w zakresie bezpiecznych zachowań w obliczu potencjalnych zagrożeń terrorystycznych, w tym podczas podróży zagranicznych, poprzez m.in. kampanie informacyjne, organizację debat społecznych, warsztatów.
  2. Prowadzenie ogólnopolskich działań informacyjnych mających na celu zwiększenie świadomości w zakresie prawidłowego reagowania na potencjalne zagrożenia terrorystyczne, w szczególności podczas imprez masowych oraz w dużych skupiskach ludzi.

Zadanie obejmować ma działania mające na celu upowszechnianie wiedzy na temat właściwych i bezpiecznych zachowań w obliczu potencjalnych zagrożeń terrorystycznych.

2. WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA

Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację ww. zadania planuje przekazać środki w wysokości 50.000 zł (słownie: pięćdziesiąt tysięcy zł).

3. UPRAWNIONE PODMIOTY

O przyznanie dotacji mogą się ubiegać organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność pożytku publicznego w zakresie porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym, posiadające doświadczenie dające gwarancję pomyślnej realizacji zadania publicznego.

4. TERMIN I WARUNKI REALIZACJI ZADANIA

Przedmiotowe zadanie ma zostać zrealizowane w terminie do 31 grudnia 2018 roku od dnia podpisania umowy z podmiotem, który wygra otwarty konkurs ofert.

Decyzja Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie wyboru ofert stanowić będzie podstawę do zawarcia pisemnej umowy ze zleceniobiorcą (oferentem). Ramowy wzór umowy określa rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2016 r. poz. 1300)

5. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Oferty należy składać do 29 stycznia 2018 r.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

źródło: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji
data publikacji: 2018-01-10
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!