Konkurs w ramach Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji" POPC
autor(ka): Sławek Zubiak
Centrum Projektów Polska Cyfrowa prowadzi nabór projektów w ramach Działania 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji” POPC. Nabór wniosków prowadzony jest w 6 rundach. Najbliższy nabór trwa do 3 listopada 2017 r.

Nabór wniosków prowadzony jest w 6 rundach:
I - od 04.09.17 do 03.10.17; II - od 04.10.17 do 03.11.17; III - od 04.11.17 do 03.11.17; IV - od 04.12.17 do 03.01.18 r.; V – od 04.01.18 do 03.02.18; VI - od 04.02.18 do 28.02.18.

W ramach Działania 3.1 dofinansowanie udzielane jest projektom, które w największym stopniu przyczynią się do osiągnięcia celu szczegółowego nr 5 Zwiększenie stopnia oraz poprawa umiejętności korzystania z Internetu w tym e-usług publicznych w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, w szczególności poprzez:

Typy projektów:

Działania szkoleniowe ukierunkowane na rozwój kompetencji cyfrowych. W celu uzyskania najbardziej efektywnego rezultatu ww. działań, możliwe będzie wykorzystanie innych, aniżeli stacjonarne kursy i szkolenia, form przekazywania wiedzy, które będą integrować oraz angażować ich uczestników, wykorzystując przy tym dostępne narzędzia TIK. W tym kontekście dopuszczalne są projekty kompleksowe łączące różnorodne formy dotarcia do ostatecznego odbiorcy. Realizacja projektów następuje w formie projektów grantowych w rozumieniu art. 35 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020 (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1460.) . W projekcie grantowym występuje operator (wnioskodawca oraz ewentualni partnerzy) oraz grantobiorcy (JST na poziomie gmin – samodzielnie lub we współpracy z organizacjami pozarządowymi).

Grupa docelowa:

Osoby fizyczne (które ukończyły 25. rok życia), nie posiadające kompetencji cyfrowych lub chcące rozwijać posiadane kompetencje cyfrowe.

Podmioty uprawnione do ubiegania się o wsparcie:

Budżet i poziom dofinansowania:

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów w niniejszym konkursie wynosi 160 000 000,00 PLN (słownie: sto sześćdziesiąt milionów złotych), która stanowi środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz współfinansowania krajowego z budżetu państwa. Maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 99% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Wnioskodawca jest zobowiązany do zapewnienia wkładu własnego na poziomie minimum 1% wartości wydatków kwalifikowalnych projektu. Minimalna wartość projektu oraz maksymalna dopuszczalna kwota dofinansowania projektu są określone Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, stanowiącego zał. nr 1 do Regulaminu konkursu.

Więcej informacji dotyczących konkursu jest dostępnych na stronie internetowej Centrum Projektów Polska Cyfrowa (https://cppc.gov.pl/nabor-wnioskow-popc-3-1-trzeci-konkurs/)

Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

organizator: Centrum Projektów Polska Cyfrowa
adres: Spokojna 13A, Warszawa, woj. mazowieckie
www: http://www.cppc.gov.pl 
źródło: CPPC
data publikacji: 2017-10-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!