Otwarty konkurs ofert: Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej
autor(ka): MM, ngo.lublin.pl
Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki pt. "Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej" i jednocześnie zaprasza do składania ofert.

Prezydent Miasta Lublin działając na podstawie art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 1817, j.t. ze zm.) zwanej dalej Ustawą, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu kultury i sztuki pt. Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej.

Rodzaj zadania:

Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej - kontynuacja tworzenia kolekcji sztuki współczesnej poprzez zakup lub wykonanie dzieł sztuki. Zadanie może obejmować także prace związane z zabezpieczeniem, konserwacją i promocją kolekcji oraz organizowanie wystaw i działania edukacyjne.

Uwaga!

1. Oferent ubiegający się o dotację na realizację zadania „Tworzenie kolekcji sztuki współczesnej” jest zobowiązany do przechowywania dzieł sztuki w odpowiednich warunkach lokalowych oraz do zgodnego z przepisami inwentaryzowania zbiorów.

2. Dzieła sztuki zakupione ze środków uzyskanych z budżetu Miasta Lublin nie mogą być, bez pisemnej zgody Miasta: zbywane, obciążane prawami ani darowane na rzecz osób trzecich, jak również nie mogą być przedmiotem umowy zamiany. W przypadku:

- utraty zdolności do czynności prawnych przez podmiot wyłoniony w konkursie lub jego reprezentantów,

- zaniechania dalszej działalności polegającej na kontynuacji zakupów dzieł sztuki do kolekcji sztuki współczesnej,

- ujawnienia nieznanych wcześniej okoliczności podważających wiarygodność merytoryczną bądź finansową oferenta zobowiązany jest on do nieodpłatnego przekazania, na mocy porozumienia zawartego z Miastem Lublin, zgromadzonych przy udziale miejskich środków finansowych dzieł sztuki na rzecz miejskiej instytucji kultury prowadzącej działalność w tym zakresie.

Kwota do rozdysponowania w niniejszym konkursie: 70 000 zł

Oferty należy składać do Wydziału Kultury Urzędu Miasta Lublin, ul. Złota 2, 20-112 Lublin: w terminie do dnia 4 sierpnia 2017 r. do godz. 15.30

Więcej informacji TUTAJ

źródło: Wydział Kultury UM Lublin
data publikacji: 2017-07-12
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!