dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Działalność Centrum

 
Główne  działania  Lubelskiego Centrum Aktywności Obywatelskiej to:
 • możliwość korzystania z sal szkoleniowych,
 • udostępnianie stanowiska pracy wyposażonego w podstawowy sprzęt biurowy,
 • udostępnienie adresu do korespondencji,
 • miejsce na tablicach i stojakach na informacje i ulotki organizacji,
 
1. Doradztwo merytoryczne:
 • możliwość korzystania ze szkoleń realizowanych przez Centrum   lub partnerów, 
 • indywidualne konsultacje z zakresu działania  organizacji pozarządowych, porady specjalistów z zakresu wolontariatu, pozyskiwania funduszy, pisania wniosków i ofert na realizację zadań publicznych, pracy metodą projektów, zakresie prawnych procedur zakładania i rozwiązywania stowarzyszenia/fundacji, tworzenia statutów, organizacji zbiórek publicznych oraz obowiązków organizacji wobec organu nadzoru etc., pomoc w przygotowaniu materiałów promocyjnych,
 
2. Rzecznictwo interesów i przedstawianie potrzeb organizacji wobec administracji samorządowej i rządowej:
 • inicjatywa legislacyjna, opiniowanie i monitorowanie aktów prawnych spotkania członków  z przedstawicielami organizacji pozarządowych (badania potrzeb, prezentacja Programu Współpracy, budżetu i in.)
 • wypracowywanie wspólnych stanowisk  organizacji
 • udział w pracach komisji oceny projektów
 
3. Inicjowanie współpracy i integracja sektora pozarządowego:
 • organizacja konferencji  i spotkań  integrujących środowisko organizacji pozarządowych w sferze działań społecznych
 • utworzenie banku informacji o organizacjach pozarządowych i umieszczenie go na portalu miejskim
 • prowadzenie działań integrujących środowisko pozarządowe
 • wspieranie i aktywizowanie lokalnych organizacji pozarządowych i obywatelskich grup inicjatywnych działających na rzecz niepełnosprawnych mieszkańców Miasta
 • stworzenie kalendarza wydarzeń organizacji pozarządowych oraz wysyłanie informacji do wszystkich organizacji elektronicznie na bieżąco oraz zamieszczenie go na portalu miejskim
 
4. Organizacja tematycznych paneli dyskusyjnych, spotkań z ekspertami:
 • planowanie i współorganizacja wspólnych przedsięwzięć
 • powołanie zespołów tematycznych
 • budowanie solidarności organizacji pozarządowych
 • realizacja partnerskich projektów
 • organizacja szkoleń
 • inicjowanie spotkań z przedstawicielami samorządu

 

5. Dbanie o pozytywny wizerunek organizacji pozarządowych działających  w sferze działań społecznych i ich promocja wśród mieszkańców Lublina i władz miasta:
 • współpraca z mediami w zakresie zainteresowanie  działalnością organizacji pozarządowych działających  w sferze działań społecznych
 • przeprowadzenie kampanii 1%
 • prezentacja i promocja organizacji na spotkaniach , konferencjach itp.