dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs MSiT: „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs na dofinansowanie w 2019 roku organizacji zajęć sportowych dla uczniów w ramach zadania „Sport dla Wszystkich” działania „Upowszechnianie sportu dzieci i młodzieży”.

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-10-12, 14.19
Ministerstwo Sportu i Turystyki. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

Zadania przewidziane do realizacji:

Środki Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów w wysokości 28,86 mln zł przeznacza się w 2019 roku, na dofinansowanie realizacji trzech zadań:
zadanie nr 1 - zajęcia sportowe dla uczniów, ukierunkowane na upowszechnianie sportów zimowych - łączna kwota dofinansowania – 4,61 mln zł;
zadanie nr 2 - zajęcia sportowe dla uczniów organizowane w ramach Programu powszechnej nauki pływania „Umiem pływać” - łączna kwota dofinansowania – 19,25 mln zł;
zadanie nr 3 - zajęcia sportowe dla uczniów z elementami gimnastyki korekcyjno-kompensacyjnej - łączna kwota dofinansowania – 5 mln zł.

Priorytetowo traktowane będą wnioski, w których:

  • wykazano odpowiedni zasięg i potencjał organizacyjny (kadrowy i rzeczowy) gwarantujący prawidłową realizację zadania;
  • wykazany będzie udział środków samorządowych;
  • uwzględniono udział uczniów zamieszkałych w miejscowościach, w których nie ma krytej pływalni (dot. zadania nr 2);
  • w trakcie naboru zapewniono powszechny i systematyczny udział w zajęciach;
  • przedstawiono oszczędną i racjonalną kalkulację kosztów;
  • uwzględniono działania służące integracji społecznej oraz wyrównywaniu szans poprzez sport;
  • zaplanowano udział w realizacji zadania wolontariuszy;
  • wykazano stosowne doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze, zasięgu, z udziałem środków publicznych.

Wnioski należy składać do dnia 2 listopada 2018 r. osobiście, drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej;

O terminie złożenia wniosku drogą pocztową lub w formie przesyłki kurierskiej, decyduje data stempla (data nie może wykraczać poza termin składania wniosków);

Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić elektronicznie, w systemie AMODIT; po wypełnieniu elektronicznego formularza wniosku wraz z załącznikami należy go
wydrukować, podpisać, opieczętować i wysłać (w przypadku składania wniosku na więcej niż jedno zadanie – każdy w oddzielnej kopercie) na adres:

Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich,
ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa, z dopiskiem na kopercie:
„Zajęcia sportowe dla uczniów - 2019”

Wnioski wraz z załącznikami przesłane wyłącznie w wersji papierowej nie będą rozpatrywane;
Analogicznie, w przypadku przesłania wniosku wyłącznie w wersji elektronicznej. Dokumentacja przesłana w wersji papierowej musi być zgodna z wersją elektroniczną przesłaną w systemie AMODIT.

Kryteria oraz szczegółowe zasady ubiegania się o środki publiczne w ramach niniejszego konkursu określone są w decyzji nr 47 Ministra Sportu i Turystyki z dnia 9 października 2018 r.

Uwaga : Wniosek wraz z załącznikami należy wypełnić wyłącznie za pośrednictwem elektronicznego generatora wniosków Amodit.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-10-12 do 2018-11-02
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.