dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie "Kpa na gruncie postępowań o zwrot dofinansowania ze środków unijnych"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Kpa na gruncie postępowań o zwrot dofinansowania ze środków unijnych". Szkolenie odbędzie się 09 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

2018-10-11, 08.44

Cele i korzyści ze szkolenia:

  • omówione zostaną podstawowe typy postępowań, tj. postępowanie w przedmiocie zwrotu środków, w przedmiocie zastosowania ulgi (rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie środków przypadających do zwrotu), postępowań prowadzone na art. 168 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych.
  • uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu procedury administracyjnej – niezbędną do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych.

Adresaci szkolenia: pracownicy administracji publicznej, w szczególności prowadzący postępowania administracyjne w przedmiocie zwrotu dofinansowania unijnego.

Prowadzący: Radca prawny, mediator, trener. Prowadzi własną kancelarię; zajmuję się obsługą prawną osób fizycznych, firm i urzędów. Wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w tym Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, wydawania decyzji administracyjnych oraz w dochodzeniu zwrotu środków w drodze egzekucji administracyjnej. Konsultant prawny w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Prowadzi szkolenia z zakresu procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, prawa cywilnego, prawa pracy, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

Program szkolenia

1. KPA JAKO PODSTAWOWA REGULACJA PROCEDURALNA

- znaczenie pozostałych aktów prawnych, umowy o dofinansowanie oraz Wytycznych

2. ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, W TYM ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI Z 2017 R.:

- zasada przyjaznej interpretacji przepisów – in dubio pro libertate”

- zasady proporcjonalności, bezstronności i zasada równego traktowania

- zasada pewności prawa

- zasada współdziałania organów dla dobra postępowania

- zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych

- zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej

- znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w pomocy społecznej

3. STRONA PODMIOTOWA POSTĘPOWANIA

- organy administracji,

- właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna

- wyłączenie pracownika i/lub organu

- strony i podmioty na prawach strony

- udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego

4. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

- wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek strony

- podanie – treść, sposoby wnoszenia, uzupełnienie, niewłaściwe skierowanie

- pozostawienie sprawy bez rozpoznania

5. RODZAJE POSTĘPOWAŃ

- postępowanie w przedmiocie zwrotu środków

- postępowanie na podstawie art. 168 ust. 1 i 3 ustawy o finansach publicznych

- postępowanie w przedmiocie zastosowania ulgi: o rozłożenie na raty, odroczenie terminu płatności, umorzenie środków przypadających do zwrotu

6.PODSTAWOWE REGULACJE PROCEDURALNE

- terminy załatwiania spraw

- bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie i procedura jego rozpoznania; obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia

- skutki uchybienia terminu

- doręczenia

- wezwania

- zasady udostępniania akt stronom

- zawieszenie i umorzenie postępowania

7. DECYZJA ADMINISTRACYJNA

- elementy decyzji

- rodzaje decyzji administracyjnych (przykłady decyzji)

- ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej

8. ZWYKŁE ŚRODKI ZASKARŻENIA

- odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy

- zasady postępowania odwoławczego

- zmiany dotyczące postępowania odwoławczego

- rozstrzygnięcia organu odwoławczego

- zażalenie

- samokontrola organu i instancji

9. ADMINISTRACYJNOPRAWNE SKUTKI STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

PRZY WYDATKOWANIU ŚRODKÓW UNIJNYCH

- przebieg postępowania w sprawie odzyskiwania wypłaconych środków unijnych, analiza art. 207 ustawy o finansach publicznych (wezwanie poprzedzające postępowanie w przedmiocie zwrotu)

- charakter prawny decyzji administracyjnej w sprawie zwrotu środków

- właściwość organów uprawnionych do rozpoznania wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy od decyzji nakładającej obowiązek zwrotu w świetle uchwały NSA z dnia 5.12.2016 r., (sygn. akt II GPS 2/16)

- pojęcie nieprawidłowości w prawie unijnym

- mediacje i ugoda

- zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych

10. KONSEKWENCJE FINANSOWE STWIERDZENIA NIEPRAWIDŁOWOŚCI

- wykluczenie z możliwości otrzymania środków przeznaczonych na realizację programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- naruszenie dyscypliny finansów publicznych

- egzekucja administracyjna w przypadku braku zwrotu.

11. ŚRODKI OCHRONY PRAWNEJ BENEFICJENTÓW W POSTĘPOWANIU PRZED SĄDAMI ADMINISTRACYJNYMI I SĄDAMI POWSZECHNYMI

- dopuszczalność drogi sądowej przed sądami powszechnymi

- kontrola sprawowana przez sądy administracyjne

12. ANALIZA WYBRANEGO ORZECZNICTWA, DYSKUSJA, CASE STUDY

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 22 października, cena po 22 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
data wydarzenia: 2018-11-09
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
adres: 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU
tel.: 81 532 64 40, faks: 81 532 84 65
e-mail: info@frdl.lublin.pl
www: http://www.frdl.lublin.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.