dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie "Zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy społecznej"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Zastosowania kodeksu postępowania administracyjnego w systemie pomocy społecznej i wsparcia społecznego". Szkolenie odbędzie się 08 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

2018-10-11, 08.44

CELE I KORZYŚCI:

Uczestnicy zdobędą wiedzę z zakresu postępowania administracyjnego – niezbędną do prawidłowego i skutecznego przeprowadzania postępowań i wydawania decyzji administracyjnych. Zapoznają się z najnowszymi zmianami w przepisach, które mają kluczowe znaczenie w usprawnieniu procedur administracyjnych; poznają różne aspekty praktycznego stosowania zasad KPA. Wszystkie zagadnienia przedstawione zostaną przy użyciu przykładów praktycznych, a także w oparciu o orzecznictwo i naukę prawa. Program uwzględnia specyfikę zawodową osób pracujących z rodzinami i dziećmi. Trener odnosić się będzie do specyfiki pracy w systemie pomocy i wsparcia społecznego.

ADRESACI: pracownicy administracji publicznej, w szczególności pracujący z rodzinami i dziećmi , (pracownicy socjalni, asystenci rodziny).

PROWADZĄCY: Radca prawny, mediator, trener. Prowadzi własną kancelarię; zajmuję się obsługą prawną osób fizycznych, firm i urzędów. Wieloletni pracownik Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu, w tym Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie prowadzenia postępowań administracyjnych, wydawania decyzji administracyjnych oraz w dochodzeniu zwrotu środków w drodze egzekucji administracyjnej. Konsultant prawny w ramach Kujawsko-Pomorskiej Niebieskiej Linii – Pogotowia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie. Prowadzi szkolenia z zakresu procedury administracyjnej, egzekucji administracyjnej, prawa cywilnego, prawa pracy, zamówień publicznych, partnerstwa publiczno-prywatnego, przeciwdziałania przemocy w rodzinie, szkoleń dla członków zespołów interdyscyplinarnych i grup roboczych.

PROGRAM:

1. KPA JAKO PODSTAWOWA REGULACJA PROCEDURALNA

 • obszary zastosowania KPA w systemie pomocy i wsparcia społecznego

2. ZASADY POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO, W TYM ZMIANY WYNIKAJĄCE Z NOWELIZACJI Z 2017 R.:

 • zasada przyjaznej interpretacji przepisów – in dubio pro libertate”
 • zasady proporcjonalności, bezstronności i zasada równego traktowania
 • zasada pewności prawa
 • zasada współdziałania organów dla dobra postępowania
 • zasada polubownego rozstrzygania kwestii spornych
 • zmiany dot. zasady dwuinstancyjności i definicja decyzji prawomocnej
 • znaczenie zasad ogólnych postępowania administracyjnego w pomocy społecznej

3. STRONA PODMIOTOWA POSTĘPOWANIA

 • organy administracji,
 • właściwość rzeczowa, miejscowa, instancyjna
 • wyłączenie pracownika i/lub organu
 • strony i podmioty na prawach strony
 • udział pełnomocnika i przedstawiciela ustawowego

4. WSZCZĘCIE POSTĘPOWANIA

 • wszczęcie postępowania z urzędu i na wniosek strony
 • podanie – treść, sposoby wnoszenia, uzupełnienie, niewłaściwe skierowanie
 • pozostawienie sprawy bez rozpoznania

5. REGULACJE PROCEDURALNE

 • terminy załatwiania spraw
 • bezczynność organu i przewlekłość postępowania, ponaglenie i procedura jego rozpoznania; obowiązek pouczenia strony o możliwości wniesienia ponaglenia
 • skutki uchybienia terminu
 • doręczenia
 • wezwania
 • zasady udostępniania akt stronom
 • zawieszenie i umorzenie postępowania

6. TRYB I ZAKRES PROWADZENIA POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO

 • wskazanie niespełnionych przesłanek do wydania decyzji zgodnej z żądaniem strony
 • postępowanie dowodowe, z uwzględnieniem specyfiki spraw z zakresu pomocy społecznej
 • nakaz rozstrzygania niedających się usunąć wątpliwości faktycznych na korzyść strony
 • rozprawa administracyjna
 • milczące zakończenie postępowania a milcząca zgoda
 • zaświadczenie o milczącym załatwieniu sprawy i możliwość weryfikacji prawidłowości milczącego załatwienia sprawy
 • szczególny tryb postępowania administracyjnego o charakterze uproszczonym

7. DECYZJA ADMINISTRACYJNA

 • elementy decyzji
 • rodzaje decyzji administracyjnych (przykłady decyzji)
 • ostateczność i prawomocność decyzji administracyjnej

9. ZWYKŁE ŚRODKI ZASKARŻENIA

 • odwołanie i wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy
 • zasady postępowania odwoławczego
 • zmiany dotyczące postępowania odwoławczego
 • rozstrzygnięcia organu odwoławczego
 • zażalenie
 • samokontrola organu i instancji

10. POZOSTAŁE REGULACJE WPROWADZONE NOWELIZACJĄ Z 2017 R.

 • mediacje i ugoda
 • zasady nakładania administracyjnych kar pieniężnych

11. ANALIZA WYBRANEGO ORZECZNICTWA, DYSKUSJA, CASE STUDY

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 19 października, cena po 19 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
data wydarzenia: 2018-11-08
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
adres: 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU
tel.: 81 532 64 40, faks: 81 532 84 65
e-mail: info@frdl.lublin.pl
www: http://www.frdl.lublin.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.