dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie "Gospodarka majątkowa w podmiocie leczniczym i jej obraz w rocznym sprawozdaniu finansowym"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Gospodarka majątkowa w podmiocie leczniczym i jej obraz w rocznym sprawozdaniu finansowym". Szkolenie odbędzie się 08 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

2018-10-11, 08.44

Cele i korzyści: Zapoznanie z formalnymi wymogami w zakresie prowadzenia gospodarki majątkiem w podmiocie leczniczym. Przykłady regulacji wewnętrznych związanych z ewidencją i amortyzacją majątku, procedury, instrukcje i narzędzia niezbędne w pracy księgowych, działów technicznych, kierowników. Obowiązujące standardy i możliwości ich zastosowania w jednostce, optymalizacja procesów i metod, wpływ przyjętych zasad na wynik finansowy, rzetelny obraz majątku w rocznym sprawozdaniu finansowym. Praktyczne informacje, case study, wzory dokumentów.

Adresaci: pracownicy działów technicznych, finansowo-księgowych i odpowiedzialnych za politykę majątkową w podmiotach leczniczych – SPZOZach i spółkach, kierownicy komórek organizacyjnych i inne osoby materialnie odpowiedzialne za majątek rzeczowy podmiotu leczniczego, główni księgowi, dyrektorzy finansowi, kontrolerzy i audytorzy podmiotu tworzącego oraz osoby zainteresowane tematyką szkolenia.

Prowadzący: Doświadczony pracownik administracji samorządowej i państwowej, główny księgowy i menedżer w publicznych podmiotach leczniczych, posiada certyfikat księgowy Ministra Finansów, aktywny członek Stowarzyszenia Księgowych w Polsce, doktorantka Szkoły Głównej Handlowej, wykładowca i autor publikacji w zakresie finansów publicznych i zarządzania w ochronie zdrowia.

Program:

 1. Formalne aspekty gospodarki majątkowej.
 • Definicje majątkowe wynikające z ustawy o rachunkowości i przepisów podatkowych.
 • Amortyzacja bilansowa i podatkowa: zasady, różnice, ewidencja.
 • Klasyfikacja Środków Trwałych.
 • Krajowe i Międzynarodowe Standardy Rachunkowości (KSR 11 „Środki trwałe”, MSR 16 „Rzeczowe aktywa trwałe”, MSR 36 „Utrata wartości aktywów”).
 1. Wewnętrzne regulacje jednostki w zakresie gospodarki majątkowej.
 • Polityka rachunkowości.
 • Ewidencja majątkowa i dokumentacja operacji związanych z majątkiem.
 • Kompetencje podmiotu tworzącego w zakresie gospodarowania majątkiem (umowa użyczenia, uchwała w sprawie zasad gospodarowania majątkiem).
 1. Wybrane zagadnienia CASE STUDY:
 • Środek trwały w budowie – zaniechanie inwestycji – postępowanie, dokumentacja, ewidencja księgowa i prezentacja w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 • Dostosowanie oddziału szpitalnego do wymogów rozporządzenia MZ w sprawie wymogów dla pomieszczeń podmiotu leczniczego – remont czy ulepszenie środka trwałego.
 • Amortyzacja jednorazowa czy liniowa – jak ustalić optymalną wartość środka trwałego w jednostce.
 • Drukarki, głowice USG, inne części – elementy składowe, dodatkowe czy peryferyjne; zasady ewidencji i amortyzacji.
 1. Dotacje celowe na inwestycje i zakup środków trwałych.
 • Zasady udzielania dotacji przez podmiot tworzący.
 • Współczynnik finansowania dotacji.
 • Ewidencja dotowanych składników majątku.
 • Wpływ dotacji na wynik finansowy jednostki i bilans.
 1. Ubezpieczenie majątku.
 • Wycena majątku czy wartość księgowa.
 • Zakres ubezpieczenia.
 • Warunki wykorzystania ubezpieczenia i postępowanie odszkodowawcze.
 1. Prezentacja majątku rzeczowego i obrotowego w rocznym sprawozdaniu finansowym.
 • Środki trwałe – podział na kategorie bilansowe według grup KŚT.
 • Środki trwałe w budowie – jak długo środek trwały może być „w budowie”, jakie elementy procesu inwestycyjnego będą kształtować jego wartość.
 • Zapasy – wycena zapasów w magazynach i zinwentaryzowanych.
 1. Konsultacje w zakresie tematyki szkolenia.

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 25 października, cena po 25 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
data wydarzenia: 2018-11-08
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
adres: 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU
tel.: 81 532 64 40, faks: 81 532 84 65
e-mail: info@frdl.lublin.pl
www: http://www.frdl.lublin.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.