dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Szkolenie "Zmiany kadrowo-organizacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego w okresie powyborczym"

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie zaprasza na szkolenie "Zmiany kadrowo-organizacyjne w jednostkach samorządu terytorialnego w okresie powyborczym". Szkolenie odbędzie się 06 listopada 2018 r. w Lublinie. Udział w zajęciach jest odpłatny.

2018-10-11, 08.44

Cele: Zapoznanie uczestników z podstawowymi obowiązkami pracodawcy samorządowego wynikającymi z zakończeniem obecnej i rozpoczęciem nowej kadencji wójta, burmistrza, prezydenta miasta, starosty powiatu oraz marszałka województwa.

Korzyści: Podczas szkolenia uczestnicy poznają podstawowe zasady dotyczące nawiązania i rozwiązania stosunku pracy z wyboru i powołania w samorządzie, stosowaną praktykę oraz orzecznictwo sądowe w zakresie omawianej tematyki. Poznają różnego rodzaju dokumenty zarówno obligatoryjne jak i fakultatywne przygotowywane ze strony pracodawcy.

Adresaci: Szkolenie kierowane jest do pracodawców, sekretarzy miast, gmin i powiatów oraz innych osób zajmujących się problematyką kadrową w urzędach, jednostkach samorządowych gminnych powiatowych i wojewódzkich.

Prowadzący: Ekspert z zakresu spraw pracowniczych, posiada bogate doświadczenie w zakresie prawa pracy pracowników samorządowych. Naczelnik Wydziału Organizacyjnego. Wykładowca akademicki w zakresie prawa pracy. Autorka publikacji na temat dokumentacji pracowniczej.

Program:

 1. Status prawny organów wykonawczych gmin i powiatów w związku z upływem kadencji
 1. Rozwiązanie stosunku pracy z wyboru, dzień rozwiązania stosunku pracy
 2. Wybór tej samej osoby w nowej kadencji
 3. Ekwiwalent za niewykorzystany urlop wypoczynkowy
 4. Świadectwo pracy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy po upływie kadencji
 1. Świadczenia w związku z rozwiązaniem stosunku pracy z wyboru
 1. Odprawa z art. 40 ustawy o pracownikach samorządowych
 2. Odprawa z art. 75 Kodeksu pracy
 3. Odprawa emerytalno-rentowa
 4. Nagroda jubileuszowa
 5. Zbieg prawa do świadczeń
 1. Zasady rozwiązania stosunku pracy z powołania
 1. Krąg osób zatrudnionych na podstawie powołania
 2. Tryb rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy
 3. Tryb rozwiązania stosunku pracy z inicjatywy pracownika.
 4. Świadczenia przysługujące pracownikowi i ochrona jego uprawnień
 1. Zasady nawiązania stosunku pracy z wyboru i powołania w urzędzie gminy i starostwie powiatowym
 1. Dzień nawiązania stosunku pracy
 2. Ustalenie wynagrodzenia
 1. Status prawny pracowników:
 1. W związku z powrotem z urlopu bezpłatnego oraz obowiązki pracodawcy w tym zakresie
 2. Ubiegających się o urlop bezpłatny w związku z pełnieniem funkcji z powołania, wyboru
 3. Ubiegających się o urlop bezpłatny w związku z pełnieniem funkcji radnego, posła, senatora.
 1. Zatrudnienie sekretarza gminy/powiatu
 2. Zmiana treści obowiązujących stosunku pracy pozostałych pracowników samorządowych.
 1. Dopuszczalność i tryb zmian treści stosunku pracy
 2. Porozumienie zmieniające
 3. Wypowiedzenie warunków pracy
 4. Skutki wypowiedzenia warunków umowy o pracę
 1. Rozwiązywanie umów o pracę:
 1. Formy, sposoby i przesłanki rozwiązywania umów o pracę
 2. Treść wypowiedzenia umowy o pracę oraz porozumienia stron
 3. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia, treść, przesłanki dopuszczalności
 4. Bieg terminu okresu wypowiedzenia oraz termin rozwiązania umowy o pracę bez zachowania okresu wypowiedzenia
 5. Konsultacja rozwiązania umowy ze związkami zawodowymi
 6. Odprawy pieniężne
 7. Pracownicy podlegający szczególnej ochronie
 1. Świadectwo pracy
 1. Zasady prawidłowego sporządzania świadectwa pracy, termin, treść
 2. Obligatoryjne i fakultatywne elementy treści świadectwa pracy, jakich informacji nie można zamieszczać w świadectwie pracy, informacje o wykorzystanym urlopie
 3. Wypoczynkowym, urlopie na żądanie oraz wypłaconym ekwiwalencie urlopowym, podstawa rozwiązania umowy o pracę
 4. Sprostowanie świadectwa pracy
 1. Zasady zatrudniania i wynagradzania kierowników samorządowych jednostek organizacyjnych.
 2. Reorganizacja urzędu a zmiany kadrowe
 1. Zmiany struktury organizacyjnej urzędu a wpływ na zatrudnienie pracowników
 2. Sytuacja prawna pracowników podlegających szczególnej ochronie

Cena: 299 zł przy zgłoszeniu do 23 października, cena po 23 października to 359 zł

RABAT 10% dla drugiej i każdej kolejnej osoby z tej samej instytucji

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść ogłoszeń o szkoleniach i za jakość oferowanych usług.

miejsce: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej, 1go Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. Polska
data wydarzenia: 2018-11-06
organizator: Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Regionalny Ośrodek w Lublinie
adres: 1 Maja 13/4, 20-410 Lublin, woj. LU
tel.: 81 532 64 40, faks: 81 532 84 65
e-mail: info@frdl.lublin.pl
www: http://www.frdl.lublin.pl 
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.