dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Koła gospodyń wiejskich z własną ustawą i osobowością prawną

Projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich jest już w Sejmie. Koła będzie łatwiej zakładać, zarejestrować i prowadzić. Będą mogły korzystać z dotacji. Projektodawca - rząd - bardzo się spieszy. Ustawa ma wejść w życie bez vacatio legis.

pixabay.com, CC

Koła gospodyń, koła mieszkańców

Art. 2. ustęp 1 projektowanej ustawy
Koło gospodyń wiejskich jest dobrowolną, niezależną od administracji rządowej i jednostek samorządu terytorialnego, samorządną społeczną organizacją mieszkańców wsi, wspierającą rozwój przedsiębiorczości na wsi i aktywnie działającą na rzecz środowisk wiejskich.

Koła tworzą kobiety – koła działają też na rzecz kobiet. Projekt w art. 3 wymienia szereg działalności kół w tym m.in.: „(koło) wspiera rozwój przedsiębiorczości kobiet” czy „(koło) reprezentuje interesy środowiska kobiet wiejskich wobec organów administracji publicznej”.

W myśl projektowanej ustawy koła będą mogły działać na terenie jednej lub więcej wsi. Ale na terenie jednej wsi może działać tylko jedno koło. Nie można też być członkiem więcej niż jednego koła. 

Statut, rejestracja i władze

Koło musi uchwalić statut. Ustawa wymienia jego elementy. W projekcie znalazła się też propozycja wzorcowego statutu dla koła, który można przyjąć jako swój.

Koło podlega obowiązkowemu wpisowi do Krajowego Rejestru Kół Gospodyń Wiejskich, prowadzonego przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Z chwilą dokonania wpisu nabywa osobowość prawną.

Najwyższą władzą w kole będzie zebranie członków.

Art. 15. ustęp 1
Zebranie członków jest najwyższym organem koła gospodyń wiejskich. W sprawach, w których statut nie określa właściwości władz koła, podejmowanie uchwał należy do zebrania członków.

Koła gospodyń wiejskich będą też powoływać zarządy. Dopuszcza się nawet, żeby były to zarządy jednoosobowe.

Art. 21. ustęp 1
Skład i liczbę członków zarządu koła określa statut. Statut może przewidywać zarząd jednoosobowy, którym jest przewodniczący, i ustalać wymagania, jakie powinna spełniać osoba wchodząca w skład zarządu lub przewodniczący w zarządzie jednoosobowym.

Majątek jak w stowarzyszeniach

Artykuł 22 projektowanej regulacji opisuje dopuszczalne składniki majątku koła – wymienia: składki członkowskie, darowizny, spadki, zapisy, dochody z własnej działalności, dochody z majątku koła oraz z ofiarności publicznej. Jest to ten sam katalog, który występuje w ustawie – Prawo o stowarzyszeniach. 

Ustawa stwarza kołom możliwość korzystania z dotacji. 

Art. 24. ustęp 1
Koło gospodyń wiejskich może otrzymywać dotacje według zasad określonych w odrębnych przepisach.

Koła będą mogły prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów. Ustawa zawiera również zwolnienie dla kół z podatku dochodowego od osób prawnych. Pozwala też kołom wprost (art. 23) na działalność zarobkową i gospodarczą. 

Przepisy przejściowe

Koła, które działają dziś, będą mogły w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy dostosować statuty do wymagań ustalonych w ustawie i wystąpić o rejestrację koła zgodnie z nowymi przepisami. Jednak te podmioty, które nie wyrażą zainteresowania rządowymi propozycjami, będą mogły funkcjonować na dotychczasowych zasadach. 

art. 33 ust. 2 projektowanej ustawy
Koła gospodyń wiejskich, które w terminie w określonym w ust. 1 [w ciągu 6 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy], nie wystąpią o rejestrację koła zgodnie z przepisami ustawy, działają na podstawie przepisów dotychczasowych.

Nadzór nad kołami 

Nadzór nad działalnością kół gospodyń wiejskich sprawować będzie Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa we współpracy z Pełnomocnikiem Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw. 

Opisany w ustawie charakter koła, wymagania dotyczące statutu, organy władzy, możliwość prowadzenia UEPIK oraz składniki majątku upodabniają koła gospodyń wiejskich do organizacji pozarządowych – szczególnie do stowarzyszeń. Wydaje się jednak, że wybór organu nadzoru i brak powiązań z innymi przepisami wskazuje, że autorzy przedłożenia nie postrzegają kół jako jednego z wielu elementów trzeciego sektora. 

Brak konsultacji 

Ustawa trafiła już do Sejmu. Nie była konsultowana. Projektodawcy piszą, że sprawa jest pilna, nie rozwijają jednak tej myśli. 28 września spytaliśmy, czy w tworzeniu projektu brał udział Komitet ds. Pożytku Publicznego i inne „sektorowe” organy rządowe (Departament Społeczeństwa Obywatelskiego lub NIW), oraz czy projekt trafił do oceny Rady Działalności Pożytku Publicznego. Czekamy na odpowiedź.

Czy organizacje pozarządowe dostaną jeszcze szansę na wyrażenie opinni i będą mieć wpływ na kształt tej regulacji? 

 

Rządowy projekt ustawy o kołach gospodyń wiejskich, przebieg procesu legislacyjnego, sejm.gov.pl

 


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


ciekawe ... - 2018-10-01, 19:00
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.