dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs dotacyjny: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.”

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.”. termin składania ofert mija 31 lipca 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-07-10, 17.30
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

Pełnomocnik Rządu do Spraw Repatriacji, działając na podstawie art. 20e ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji (Dz. U. z 2018 r. poz. 609), ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.”

Nazwa zadania i podstawa prawna
Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.
Zadanie Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r., zwanego dalej „ośrodkiem”, jest realizowane w oparciu o przepisy ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji oraz aktów wykonawczych, w szczególności rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów (Dz. U. z 2017 r. poz. 956).

Termin i warunki realizacji zadania
1. Termin realizacji zadania: od dnia 10 września 2018 r. do dnia 9 września 2020 r.
2. Przez cały okres realizacji zadania w ośrodku musi być zapewniona możliwość jednoczesnego zakwaterowania minimum 140 osób skierowanych do ośrodka.
3. Ośrodek powinien być zlokalizowany w obiekcie spełniającym warunki określone w ustawie z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 8 maja 2017 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących wyposażenia ośrodków adaptacyjnych dla repatriantów oraz dodatkowe wymogi wskazane w niniejszym ogłoszeniu.
4. Podmiot realizujący zadanie zapewnia osobom zakwaterowanym w ośrodku dostęp do wyposażenia i usług wskazanych w art. 20b ust. 1 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji.
5. Podmiot realizujący zadanie zapewnia kadrę, sprzęt szkoleniowy i bazę dydaktyczną, wymagane do realizacji zadania.
6. Przy planowaniu realizacji zadania należy uwzględnić prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania, w tym dokumentacji finansowo-księgowej oraz szczegółowej dokumentacji przeprowadzonych zajęć i kursów, z uwzględnieniem ich tematyki, liczby godzin oraz osób uczestniczących. Dokumentacja powinna być prowadzona w sposób umożliwiający Zleceniodawcy nadzór nad prawidłowością realizacji zadania.
7. Podmiot realizujący zadanie zobowiązuje się do zapewnienia pomocy organizacyjnej w dojeździe repatriantów do ośrodka, z zastrzeżeniem, że nie ponosi kosztów dojazdu repatriantów.
8. Podmiot realizujący zadanie jest zobowiązany do stosowania przepisów prawa powszechnie obowiązującego, w tym przepisów dotyczących ochrony danych osobowych.
9. Zatwierdzony przez Pełnomocnika wynik konkursu stanowi podstawę do zawarcia umowy z wybranym oferentem. Ramowy wzór umowy o realizację zadania określa załącznik nr 2 do ogłoszenia. Umowa może zostać doprecyzowana przed jej zawarciem.
10. Rozliczenie dokonywane będzie za faktycznie zrealizowany zakres usługi, na podstawie kosztu osobodoby w 30-dniowym okresie rozliczeniowym.
11. Pełnomocnik nie gwarantuje minimalnej liczby repatriantów, którzy zostaną skierowani do ośrodka, a podmiotowi realizującemu zadanie nie przysługują z tego tytułu jakiekolwiek roszczenia w stosunku do Pełnomocnika, w tym odszkodowawcze.

Wymagania dotyczące lokalizacji ośrodka
Ośrodek musi być zlokalizowany w miejscu, w którym są zapewnione:
1. nieuciążliwy oraz nieutrudniony dojazd do szkoły publicznej;
2. nieutrudniony dostęp do podmiotów leczniczych;
3. możliwość podjęcia pracy zarobkowej bez znacznych ograniczeń.

W konkursie mogą wziąć udział organizacje społeczne, stowarzyszenia albo osoby prawne, których statut obejmuje prowadzenie działalności:
1) w zakresie pomocy społecznej, w tym udzielanie pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób, lub
2) na rzecz integracji zawodowej i społecznej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, lub
3) charytatywnej, lub
4) na rzecz osób niepełnosprawnych, lub
5) na rzecz osób w wieku emerytalnym, lub
6) w sferze oświaty i wychowania, lub
7) na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechniania i ochrony praw dziecka.

Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie kompletnej oferty, zgodnej ze wzorem określonym w załączniku nr 1 do ogłoszenia, wraz z wymaganymi oświadczeniami i załącznikami.
1. Oferta konkursowa powinna zawierać co najmniej:
a. szczegółowy opis miejsca, w którym ośrodek ma być zlokalizowany, wraz z opisem jego okolicy, uwzględniający odległość od właściwego urzędu wojewódzkiego, urzędu gminy, szkół publicznych oraz podmiotów leczniczych;
b. szczegółowy opis budynku, w którym ośrodek ma być zlokalizowany, uwzględniający liczbę pomieszczeń przeznaczonych dla osób w nim umieszczanych oraz ich wyposażenie, a także informację o przystosowaniu tych pomieszczeń dla osób niepełnosprawnych oraz małoletnich;
c. określenie maksymalnej i minimalnej liczby miejsc przeznaczonych jednocześnie dla repatriantów w budynku, w którym ośrodek ma być zlokalizowany;
d. informację na temat tytułu prawnego oferenta do nieruchomości, w której ośrodek ma być zlokalizowany;
e. analizę możliwości zatrudnienia repatrianta na terenie gminy, w której ośrodek ma być zlokalizowany;
d. informację o dotychczasowej działalności podmiotu uczestniczącego w konkursie;
e. informację o posiadanych zasobach kadrowych, niezbędnych do zapewnienia prowadzenia ośrodka, w tym informację o kandydacie do pełnienia funkcji kierownika ośrodka;
f. zarys programu zajęć i kursów, o których mowa w art. 20b ust. 1 pkt 8 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o repatriacji, wraz z informacją o planowanej współpracy z państwowymi lub samorządowymi instytucjami kultury w tym zakresie;
g. dane kontaktowe podmiotu uczestniczącego w konkursie;
h. szacowany koszt pobytu repatrianta w ośrodku w okresie 90 dni;
i. inne szczegółowe informacje, oświadczenia, dane i załączniki wynikające ze wzoru formularza oferty. 7 2. Oferta powinna zawierać następujące oświadczenia

Termin składania ofert upływa w dniu 31 lipca 2018 r. o godz. 11:00.
Oferta powinna być sporządzona w jednym egzemplarzu, wypełniona czytelnym pismem (wskazany jest maszynopis lub wydruk komputerowy) i podpisana przez osobę odpowiednio umocowaną do reprezentowania oferenta. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczęci – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących ofertę. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oferta została prawidłowo podpisana.

Zaleca się, aby wszystkie zapisane lub wydrukowane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i połączone ze sobą w sposób uniemożliwiający ich dekompletację, a także parafowane przez osobę podpisującą/osoby podpisujące ofertę.

Wszelkie miejsca, w których oferent naniósł zmiany, powinny być parafowane przez osobę podpisującą/osoby podpisujące ofertę.
Ofertę wraz ze wszystkimi załącznikami należy umieścić w opakowaniu (kopercie).
Opakowanie (kopertę) należy zaadresować oraz opisać według poniższego wzoru:
Organ nie ponosi odpowiedzialności za otwarcie oferty przed terminem w przypadku nieprawidłowego oznaczenia koperty.
Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, 02-591 Warszawa, ul. S. Batorego 5
OFERTA w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą:
„Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.”
NIE OTWIERAĆ PRZED dniem 31 lipca 2018 r. godz. 13:30.

W przypadku składania oferty za pośrednictwem Poczty Polskiej lub poczty kurierskiej, niezależnie od oznakowania wskazanego powyżej, na naklejce adresowej/liście przewozowym na opakowaniu zewnętrznym firmy przewozowej musi znajdować się, obok wskazania adresata, co najmniej informacja, że w przesyłce znajduje się OFERTA w otwartym konkursie ofert na realizację zadania z zakresu repatriacji pod nazwą: „Prowadzenie ośrodka adaptacyjnego dla repatriantów w okresie od 10 września 2018 r. do 9 września 2020 r.” oraz informacja, że przesyłka nie może być otwarta PRZED dniem 31 lipca 2018 r. godz. 13:30.
Niezastosowanie się do niniejszych zaleceń może skutkować potraktowaniem przesyłki jako zwykłej korespondencji, a w konsekwencji niedostarczeniem jej na miejsce składania ofert w wymaganym terminie. Oferent ponosi wszelką odpowiedzialność za skutki niewłaściwego oznakowania przesyłki.

Sposób składania ofert
- osobiście, w budynku Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, przy ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa, (wejście od ul. Rakowieckiej 2) w godzinach 8:15 – 16:15 lub - korespondencyjnie, na adres: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, ul. Stefana Batorego 5, 02-591 Warszawa (decyduje data wpływu oferty do siedziby Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji). Oferta złożona po upływie terminu składania ofert nie będzie objęta dalszą procedurą konkursową i podlega odrzuceniu.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-07-10 do 2018-07-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.