dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

NGO z działalnością gospodarczą. Jak złożyć sprawozdanie finansowe do KRS po 15 marca 2018 r.?

Od 15 marca 2018 r. sprawozdania finansowe do Krajowego Rejestru Sądowego organizacje przedsiębiorcy składają elektronicznie, bezpłatnie i bez formularza. Zobacz, na co trzeba zwrócić uwagę - jak się do tego przygotować.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ

Prowadzę fundację z działalnością gospodarczą. Jak co roku chciałam złożyć sprawozdanie finansowe do KRS, ale ze zdziwieniem przeczytałam, że nie mogę tego zrobić tak jak zawsze, czyli wysyłając sprawozdanie w wersji papierowej. W 2018 roku mam złożyć sprawozdanie finansowe elektronicznie. Czy to prawda? Co w takim razie powinnam zrobić? Czy dołączam formularz KRS-Z30? Ile muszę zapłacić za złożenie? 


DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL ODPOWIADA

Organizacje pozarządowe prowadzące działalność gospodarczą mają obowiązek złożenia sprawozdania finansowego wraz z uchwałą o jego zatwierdzeniu do Krajowego Rejestru Sądowego.

Sprawozdanie finansowe organizacji przedsiębiorcy do KRS. Jak było? 

Do 15 marca 2018 r., żeby złożyć sprawozdanie finansowe do KRS organizacja przedsiębiorca musiała:

  • wypełnić formularz KRS-Z30,
  • dołączyć do formularza sprawozdanie finansowe podpisane przez osobę sporządzającą sprawozdanie i przez wszystkich członków zarządu,
  • dołączyć do formularza uchwałę o zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz dokumenty potwierdzające prawidłowy sposób podjęcia uchwały (np. listę obecności na walny zebraniu członków, protokół z walnego zebrania członków),
  • zapłacić 140 zł (40 zł opłata za wzmiankę o złożeniu dokumentów + 100 zł za ogłoszenie w Monitorze Sądowym i Gospodarczym).

Komplet dokumentów składany był w wersji papierowej.

Ostateczny termin na złożenie sprawozdania finansowego do KRS mijał 15 lipca (więcej: terminy sprawozdawcze). 


Sprawozdanie finansowe organizacji przedsiębiorcy do KRS. Jak jest? 

Od 15 marca 2018 r. sprawozdania finansowe do KRS składa się elektronicznie, bezpłatnie i bez formularza. Poniżej wyjaśniamy, jak to zrobić krok po kroku.  


Krok 1: Przygotowanie zgłoszenia

W zarządzie wyznaczcie osobę odpowiedzialną za złożenie sprawozdania. Uwaga! Osoba ta musi posiadać profil zaufany ePUAP lub podpis elektroniczny kwalifikowany

Dane osoby, którą wybierzecie muszą widnieć w KRS (w składzie zarządu).

Przygotujcie w odpowiednim formacie, np. zeskanowane do pdf lub jpg: 

  • bilans, rachunek zysków i strat, informację uzupełniającą podpisane przez osobę sporządzającą sprawozdanie i cały zarząd,
  • uchwałę zatwierdzającą sprawozdanie finansowe. 

Każda część sprawozdania ma być odrębnym plikiem (1. Bilans, 2. Rachunek zysków i strat, 3. Informacja dodatkowa, 4. Uchwała o zatwierdzeniu). Pliki nie powinny być „za ciężkie”. Jeśli przekroczą dopuszczalny rozmiar pokaże się informacja o konieczności zmniejszenia rozdzielczości lub ewentualnego kontaktu z „działem technicznym”. Jeśli organizacja miała przeprowadzany audyt to dołącza również informację o audycie w odrębnie przygotowanym pliku.

Krok 2: Utworzenie konta

Wybrana z zarządu osoba przystępuje do składania sprawozdania. Zaczyna od założenia konta na stronie https://ekrs.ms.gov.pl – zakładka „S-24 – rejestracja spółki, inne wnioski”, polecenie „Utwórz konto” w lewym, dolnym rogu.

Konto autoryzuje się podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym ePUAP.

Właścicielem konta jest osoba, a nie organizacja.

Krok 3: Zamieszczenie zgłoszenia

Po założeniu konta wracamy na stronę główną (https://ekrs.ms.gov.pl) i wybieramy – „Bezpłatne zgłoszenie dokumentów finansowych”.

Logujemy się i wybieramy opcję „Przygotowanie i składanie zgłoszeń”. System prowadzi dalej, informując, co należy robić.

Nowe zgłoszenie wybiera się poprzez przycisk „dodaj zgłoszenie” i wpisanie w wyszukiwarce numeru KRS organizacji, która składa sprawozdanie finansowe.

Przypominamy: sprawozdania finansowe do KRS składają tylko organizacje wpisane do rejestru przedsiębiorców na dzień składania zgłoszenia.


Warto pamiętać, że poszczególne części sprawozdania mają być odrębnymi plikami – są dodawane po kolei. Po dodaniu klika się „zapisz”, po czym dodaje kolejny dokument. 

Krok 4: Wysłanie zgłoszenia

Po dodaniu wszystkich dokumentów należy złożyć („odklikać”) oświadczenie o poprawnym podpisaniu dokumentów. W przypadku braku podpisu np. jednego z członków zarządu zaznacza się informację „Dokument nie posiada wszystkich wymaganych podpisów”. Poniżej otwierają się okna, w których podawane są dane osoby, która nie podpisała dokumentu oraz powód braku podpisu. 

Następnie weryfikujemy poprawność wypełnienia zgłoszenia – przycisk „weryfikuj” zgłoszenie”.

Na zakończenie trzeba podpisać elektronicznie (podpisem kwalifikowalnym lub profilem zaufanym ePUAP) i wysłać zgłoszenie – „wyślij zgłoszenie do repozytorium DF”. 

Osoba podpisująca zgłoszenie musi być uprawniona do reprezentacji i być ujawniona / wpisana do KRS wraz ze swoim numerem PESEL. System podaje tabelę z nazwiskami oraz PESELAMI osób uprawnionych do reprezentowania organizacji. Osoba składająca zgłoszenie zaznacza informację, kto ma je podpisać. System daje możliwość, aby jedna osoba zamieściła sprawozdanie, a inna podpisała i wysłała jego zgłoszenie.
 

Po wykonaniu tych czynności otrzymujemy mailem (jako osobne wiadomości) informacje o rejestracji zgłoszenia wraz z jego identyfikatorem, o zamieszczeniu w dziale III rejestru przedsiębiorców KRS wzmianki o złożeniu dokumentów do Repozytorium Dokumentów Finansowych oraz zapisaniu tych dokumentów w Repozytorium Dokumentów Finansowych. 
 

Podstawa prawna: 

  • Ustawa z dnia 20 sierpnia 1997 r. o Krajowym Rejestrze Sądowym (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 986)

Art. 19e

1. Złożenie dokumentów, o których mowa w art. 69 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, następuje przez zgłoszenie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego udostępnionego do tego celu przez Ministra Sprawiedliwości.
2. Zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej, syndyk albo likwidator. Jeżeli wspólnikiem uprawnionym do reprezentowania spółki osobowej nie jest osoba fizyczna, zgłoszenie opatruje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP co najmniej jedna osoba fizyczna, której numer PESEL jest ujawniony w Rejestrze, wpisana jako członek organu uprawnionego do reprezentowania, syndyk, likwidator wspólnika albo wspólnik uprawniony do reprezentowania spółki osobowej będącej wspólnikiem.
3. Do zgłoszenia dokumentów, o których mowa w art. 69 ust. 1c i 1d oraz ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, można dołączyć ich kopie podpisane w sposób określony w ust. 2.
(…)

6. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie, że dołączone do zgłoszenia dokumenty spełniają wymogi określone w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
7. Zgłoszenie podlega automatycznej weryfikacji za pośrednictwem systemu teleinformatycznego w zakresie określonym w ust. 2 i 6. W przypadku negatywnej weryfikacji wnioskodawca może złożyć dokumenty, o których mowa w ust. 1, wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego, wraz z wnioskiem o wpis w rejestrze przedsiębiorców wzmianek, o których mowa w art. 40 pkt 2–5a, albo z wnioskiem o przyjęcie tych dokumentów do repozytorium dokumentów finansowych.
8. Do złożenia oświadczenia, o którym mowa w art. 70a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, stosuje się odpowiednio przepisy ust. 1, 2 i 7.
 

  • Ustawa z dnia 26 stycznia 2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (tj. Dz.U. 2018 r. poz. 398)

 


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.