dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin. Zadbaj o miasto - złóż uwagi do Studium

Do 15 maja mieszkańcy Lublina mogą zgłosić swoje opinie do Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Lublina. Można na przykład wyrazić sprzeciw wobec budowy blokowisk na Górkach Czechowskich i upomnieć się o zachowanie innych najważniejszych zielonych przestrzeni miasta.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): Krzysztof Gorczyca

2018-05-11, 15.31
Górki Czechowskie Wietrznie Zielone

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego nazywane „konstytucją planistyczną miasta” na wiele lat określa sposoby zagospodarowania terenów w całym mieście. Na podstawie zapisów Studium opracowywane będą Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego. Obecnie procedowany, drugi już wariant projektu Studium wzbudza w wielu miejscach niepokój mieszkańców poszczególnych dzielnic przyrodników i aktywistów miejskich.

Jeśli teraz pozwolimy na zabudowę deweloperskimi blokowiskami lub przecięcie inwestycjami drogowymi ważnych enklaw przyrody w mieście – możemy utracić je bezpowrotnie.

Każdy głos jest ważny dla jakości życia w Lublinie.

W załączonym pliku znajduje się formularz zgłaszania uwag do ponownego wyłożenia projektu nowego Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Lublin.

W miejscach zaznaczonych na żółto należy wpisać swoje dane.

Swoje postulaty umieścić należy w punkcie IV. Można je na przykład wybrać z poniższych propozycji lub sformułować własne

Propozycje do wyboru:

Uwagi dityczące obszaru dawnego poligonu na Górkach Czechowskich

- Wnoszę o pozostawienie aktualnych zapisów Studium w odniesieniu do Górek Czechowskich , czyli utrzymanie przeznaczenia Górek Czechowskich jako terenu zielonego - na całej ich powierzchni a nie tylko w suchych dolinach - w postaci naturalistycznego parku, z zachowaniem istniejącej roślinności.

- Wnioskuję o pozostawienie zapisów obowiązującego Studium odnośnie zakresu strefy Ekologicznego Systemu Obszaró Chronionych na całym terenie Górek Czechowskich.

- Wnoszę o wprowadzenie zapisów uniemożliwiających zabudowę wielorodzinną na wierzchowinach Górek Czechowskich

- Wnioskuję o korektę projektu na obszarze Górek Czechowskich zgodnie ze stanowiskiem Miejskiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej: pozostawienie bez zabudowy wszystkich wierzchowin po wschodniej stronie poligonu z ewentualnym dopuszczeniem ekstensywnej zabudowy jednorodzinnej na 3 wierzchowinach zachodnich na terenach przeznaczonych w obowiązującym Planie Zagospodarowania Przestrzennego pod usługi. Należy przy tym pozostawić wolne od zabudowy pasy ochronne oddzielające zabudowę od zboczy wąwozów. - Wnioskuję o pozostawienie w Studium funkcji Sportu i Rekreacji dla terenów przeznaczonych pod tę funkcję w obecnie obowiązującym Planie Miejscowym.

Propozycje dotyczące innych terenów:

- Wnioskuję o określenie trwałego charakteru zielonego dla terenów ogródków działkowych na Podzamczu (pomiędzy Al. Unii Lubelskiej, Bystrzycą i Al. Tysiąclecia). Najwłaściwszym charakterem tego obszaru byłoby pozostawienie ogrodów rodzinnych z ogólnodostępną zielenią publiczną na powierzchni minimum 30%

- Wnioskuję o usunięcie tzw. południowej obwodnicy Lublina z projektu. (południowa strona lasu Stary Gaj, tereny po północnej stronie Zalewu Zemborzyckiego)

ew.

- Wnioskuję rezygnację z budowy drogi klasy G na trasie tzw. południowej obwodnicy Lublina i zastąpienie jej jednojezdniową drogą klasy Z dostępną dla ruchu lokalnego z istniejących połączeń drogowych

JAK ZŁOŻYĆ UWAGI?

• wydrukować i podpisać wysłać listem poleconym na adres: Prezydenta Miasta Lublin, Pl. Króla

Władysława Łokietka 1, 20-109 Lublin

lub

• złożyć w biurze podawczym Urzędu Miasta (ratusz) lub w Biurze Obsługi Mieszkańców

lub

• wysłać mailem na adres: opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym lub z podaniem w treści maila imienia i nazwiska, adresu, numeru pesel i kontaktu telefonicznego

Termin składania uwag mija 15 maja 2018 roku.

Obwieszczenie Prezydenta o ponownym wyłożeniu Studium

………………..

GÓRKI CZECHOWSKIE – PODSTAWOWE FAKTY:

*

Obecnie obowiązujące Studium (z 2000 roku) przewiduje dla całego terenu (105 ha) zieleń publiczną oraz rezerwat przyrody

Uchwalony w 2005 roku Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przewiduje (niezgodnie ze Studium)

- na ok. 10 ha możliwość budowy dwukondygnacyjnych obiektów usługowych i handlowych, z niewielkim udziałem mieszkań (ok 1 ha)

- na 4,3 ha budowle sportowe

- na 15 ha sport i rekreacja BEZ BUDOWLI (jedynie szatnie, toalety itp.)

- reszta pod zieleń publiczną, rezerwat i las

Nie jest więc prawdą, że obecnie można zabudować 30% jak głosi deweloper

**

W 2000 roku Echo Investement kupiło grunt za 12 milionów zł

W 2016 sprzedano grunt za niecałe 40 milionów

W przypadku realizacji obecnego projektu Studium (30 ha na bloki) same grunty przeznaczone pod zabudowę będą miały wartość co najmniej 100 milionów złotych*

***

- Zielone Górki to ważny korytarz napowietrzający centrum miasta oraz ważny czynnik jakości powietrza w północnych dzielnicach - Zielone Górki to bogactwo cennej fauny (60 chronionych gatunków ptaków, rzadkie motyle, zagrożony wyginięciem chomik europejski) i flory (dzwonek syberyjski, zawilce wielkokwiatowy i inne, 170 gatunków miododajnych i leczniczych) - zbocza wąwozów i część wierzchowin porasta cenne zbiorowisko roślinne – murawy kserotermiczne, które w innych miejscach (doliny Wisły i Bugu) chronione jest w rezerwatach

Redakcja portalu www.ngo.pl nie odpowiada za treść zaproszeń.

miejsce: Głęboka, 20-612 Lublin, woj. lubelskie
data wydarzenia: od 2018-05-11 do 2018-05-15
organizator: Towarzystwo dla Natury i Człowieka
adres: Głęboka 8a, 20-612 Lublin, woj. LU
tel.: 81 743 71 04, e-mail: towarzystwo@ekolublin.pl
www: http://www.ekolublin.pl/tdnicz 
źródło: ekolublin.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.