dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs MSZ: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił otwarty konkurs ofert: „Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”. Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa 11 kwietnia 2018 r. o godz. 16.15.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-03-14, 11.16
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

1. Rodzaj zadania publicznego: Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej

2. Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań publicznych:

2 050 000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych).

3. Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się:

  1. podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.), tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy,
  2. jednostki samorządu terytorialnego w rozumieniu:
  • ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1875z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1868 z późn. zm.),
  • ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2096 z późn. zm.),
  1. niepubliczne szkoły wyższe.

Podmioty muszą spełniać wymogi określone w regulaminie konkursu.

4. Termin i warunki realizacji zadań publicznych

Zadanie należy zrealizować w terminie od dnia 1 maja 2018 r. do dnia 30 listopada 2018 r. Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

5. Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

6. Termin i miejsce składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych
Departament Dyplomacji Publicznej i Kulturalnej

al. J. Ch. Szucha 23, 00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs Wsparcie wymiaru samorządowego i obywatelskiego polskiej polityki zagranicznej 2018”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej, w godzinach 8.15-16.15.

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa w dniu 11 kwietnia 2018 r. o godz. 16.15.

Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-03-14 do 2018-04-11
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.