dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs MON: Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanieści oraz rozwój świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania w zakresie podtrzymywania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej. Oferty należy składać do 31 stycznia 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2018-01-10, 11.47
Ministerstwo Obrony Narodowej. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

Celem konkursu jest wyłonienie najlepszych ofert, które ukierunkowane będą na działania służące:

 1. edukacji obywatelskiej w oparciu o zajęcia programowe i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym, edukacyjnym oraz upowszechniającym tradycje walk o niepodległość i suwerenność RP, związanych z obchodami Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Wyklętych;
 2. upowszechnianiu wśród społeczeństwa historii konspiracji niepodległościowej podczas II wojny światowej i w okresie powojennym, ze szczególnym uwzględnieniem roli podziemia antykomunistycznego w walce o niepodległość Polski;
 3. uczczeniu pamięci o ofiarach katastrofy lotniczej samolotu Tu-154 pod Smoleńskiem.
 4. Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokość: 1 000.000,00 zł.

Na zadania o podobnym charakterze wydatkowano środki finansowe w wysokości:

 • w 2016 roku ok. 2 457 800,00 zł,
 • w 2017 roku ok. 5 700 000,00 zł.

Warunki realizacji zadań:

 1. termin realizacji zadań: od 21.02.2018 r. do 15.05.2018r.,
 2. obowiązkowy wkład własny finansowy w wysokości minimum 10% całkowitych kosztów zadania,
 3. realizowane zadania muszą być zgodne z celami Konkursu,
 4. w przypadku realizacji zadań, których jednym z rezultatów będzie m.in. publikacja, film, przedstawienie teatralne, obowiązkowo należy dołączy dodatkowe materiały w postaci np. maszynopisu, scenariusza, skryptu itp.
 5. oferent musi prowadzić działalność statutową w obszarze realizowanego zadania.
 6. Zasady, tryb i kryteria przyznawania i rozliczania dotacji ujęte zostały w Regulaminie Otwartego Konkursu Ofert, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Ogłoszenia.

Warunki składania ofert:

 1. Oferty należy składać wyłącznie na obowiązujących drukach, które stanowią załącznik do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 1300).

Wzór oferty dostępny jest także na stronie internetowej www.wojsko-polskie.pl (patrz współpraca z wojskiem).

 1. W ramach powyższego konkursu uprawniony podmiot może złożyć maksymalnie 2 oferty.
 2. Oferty należy przesyłać na adres:

Dyrektor Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa MON

al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa

z dopiskiem na kopercie OTWARTY KONKURS OFERT NR 1/2018/OWzS

 1. Oferty należy składać do dnia: 31.01.2018 r.
 2. Termin dokonania wyboru ofert do dnia: 12.02.2018 r.
 3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty, które wpłyną do kancelarii ogólnej DEKiD MON, w terminie podanym w ogłoszeniu. Za datę złożenia oferty uważa się datę zarejestrowania jej w kancelarii.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2018-01-10 do 2018-01-31
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.