dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs MSiT: Realizacja zadań publicznych z zakresu turystyki

Minister Sportu i Turystyki ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu turystyki w 2018 roku i zaprasza do składania ofert. Termin składania ofert upływa 3 stycznia 2018 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-12-07, 11.10
Ministerstwo Sportu i TurystykiNarodowego. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

Zlecenie realizacji zadań publicznych nastąpi poprzez ich wsparcie finansowe w formie dotacji.

PRIORYTETY ZADAŃ OBJĘTYCH DOFINANSOWANIEM:
Zadanie 1. Renowacja i znakowanie szlaków turystycznych na terenie Polski
Zadanie 2. Organizacja i przeprowadzenie wizyt studyjnych w obiektach turystycznych zrealizowanych na terenie Polski w formule PPP (partnerstwo publiczno-prywatne)
Zadanie 3. Wykorzystanie innowacyjnych narzędzi informatycznych na rzecz rozwoju turystyki
Zadanie 4. Działania wspierające tworzenie, rozwój i promocję terytorialnych marek turystycznych Priorytety zadań na 2018 rok zostały określone zgodnie z Programem Rozwoju Turystyki do 2020 roku.

Zadania zostaną dofinansowane z budżetu państwa cz. 40 Turystyka, dział 630 r. 63003 „Zadania w zakresie upowszechniania turystyki”.

Oferty należy składać wyłącznie na drukach, których wzór określa załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 17 sierpnia 2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U.2016 poz. 1300).

Oferty należy składać w Kancelarii Ogólnej Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14 w Warszawie lub przesyłać na adres: Ministerstwa Sportu i Turystyki ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa (liczy się data stempla pocztowego). Termin składania ofert upływa w dniu 3 stycznia 2018 roku. Oferty nie złożone w terminie zostaną odrzucane ze względów formalnych.

Oferty należy składać w zamkniętej kopercie, w miejscu i czasie określonym w ogłoszeniu. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu podmiotu oraz nazwy departamentu przeprowadzającego konkurs.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSiT: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-12-07 do 2018-01-03
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.