dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Zapytaj prawnika... o kontrolę dokumentów pracowniczych

Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do kontroli przestrzegania prawa pracy, w tym legalności zatrudnienia. Czy może kontrolować sprawy pracownicze, które miały miejsce w organizacji pozarządowej wiele, wiele lat wcześniej? Przeczytaj wyjaśnienia kancelarii Wardyński i Wspólnicy w ramach cyklu ngo.pl i Centrum Pro Bono!

http://www.sxc.hu/photo/466101

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDO​WEJ

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy roszczenie ze stosunku pracy przedawnia się z upływem 3 lat od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne. Czy należy przez to rozumieć, że skoro roszczenia pracownicze przedawniają się po 3 latach, kontroli Inspekcji Pracy mogą podlegać tylko dokumenty dotyczące ostatnich 3 lat? Jeżeli nie, jaki jest maksymalny okres, który może być objęty kontrolą?

Jarosław KarlikowskiODPOWIEDŹ KA​NCELARII WARDYŃSKI I WSPÓLNICY


Nie ma ograniczeń dotyczących wieku kontrolowanych dokumentów

Przepisy ustawy o Państwowej Inspekcji Pracy (dalej: upip) nie wprowadzają ograniczeń dotyczących okresu powstania dokumentów (czy to dotyczących pracowników, czy osób zatrudnionych na podstawie umów cywilnoprawnych), których udostępnienia może żądać inspektor w trakcie prowadzonej kontroli. Przepisy upip zawierają jedynie ogólne upoważnienie inspektora do żądanie przedłożenia „akt osobowych i wszelkich dokumentów związanych z wykonywaniem pracy przez pracowników lub osoby świadczące pracę na innej podstawie niż stosunek pracy” (art. 23 ust. 1 pkt 5) upip).


​Dokumenty – szeroka definicja

​Ani przepisy upip, ani przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, nie definiują przy tym pojęcia dokumentu. W tym zakresie można odwołać się do przepisów Kodeksu postępowania cywilnego, który wyróżnia dokumenty prywatne (tj. sporządzone w formie pisemnej albo elektronicznej, które stanowią dowód tego, że osoba, która go podpisała, złożyła oświadczenie zawarte w dokumencie – art. 245 kpc) i urzędowe (tj. sporządzone w przepisanej formie przez powołane do tego organy władzy publicznej i inne organy państwowe w zakresie ich działania, które stanowią dowód tego, co zostało w nich urzędowo zaświadczone – art. 244 kpc), lub przepisów Kodeksu karnego (art. 115 §14), który definiuje dokument jako „każdy przedmiot lub inny zapisany nośnik informacji, z którym jest związane określone prawo, albo który ze względu na zawartą w nim treść stanowi dowód prawa, stosunku prawnego lub okoliczności mającej znaczenie prawne”.
 


Zasada racjonalności podejmowanych działań podczas kontroli

​Ponieważ ani upip, ani powyżej wskazane przepisy, nie odnoszą się do żadnego terminu „ważności” dokumentu to należy przyjąć, że inspektor PIP w trakcie prowadzonej kontroli może żądać okazania dokumentów dotyczących dowolnego okresu.

Jedynie z ogólnej zasady racjonalności podejmowanych działań można wywodzić, że inspektor powinien żądać okazania tylko tych dokumentów, które mają związek z przedmiotem prowadzonej kontroli. W praktyce może to więc oznaczać, że inspektor będzie żądał okazania tylko dokumentów z ostatnich 3 lat. Nie wynika to jednak z ciążących na nim ograniczeń, a jedynie ze sposobu, w jaki wykonuje przyznane mu przez ustawę uprawnienia.
 

Na marginesie należy zauważyć, że pracodawca zobowiązany jest do przechowywania dokumentów osobowych i płacowych przez okres 50 lat od ustania zatrudnienia.

 


dział ZATRUDNIANIE w poradnik.ngo.pl (Pracownicy, współpracownicy, podróże, urlopy)


Centrum Pro Bono

Program Centrum Pro Bono jest realizowany przez Fundację Uniwersyteckich Poradni Prawnych od 2007 roku. Inicjatywa Centrum Pro Bono zaspokaja rosnącą potrzebę pomocy prawnej pro bono na rzecz organizacji III sektora. Głównym obszarem działalności Centrum Pro Bono jest pośredniczenie pomiędzy organizacjami pozarządowymi poszukującymi wsparcia prawnego, a prawnikami, chętnymi do świadczenia pomocy prawnej pro bono. Dodatkowo, ścisła współpraca z kancelariami prawnymi i najlepszymi ekspertami w swoich dziedzinach pozwala nam podejmować wyzwania w postaci różnych projektów edukacyjnych i szkoleniowych skierowanych do organizacji non-profit. Obecnie z Centrum Pro Bono współpracuje 30 kancelarii z całej Polski.

Więcej informacji: http://www.centrumprobono.pl/


Kancelaria Wardyński i Wspólnicy

Kancelaria W​ardyński i Wspólnicy, założona w 1988 roku, jest jedną z największych niezależnych kancelarii prawnych w Polsce. Skupiamy się na biznesowych potrzebach naszych klientów, pomagając im znaleźć skuteczne i praktyczne rozwiązanie najtrudniejszych problemów prawnych.

Firma doradza w wielu dziedzinach, ale jest szczególnie ceniona przez klientów i konkurencję za swoje usługi w dziedzinie prawa pracy, sporów, transakcji, własności intelektualnej i nieruchomości.

Dzielimy się wiedzą i doświadczeniem za pośrednictwem portalu dla prawników i przedsiębiorców (www.codozasady.pl), firmowego Rocznika, bloga prawa nowych technologii (www.newtech.law) oraz licznych publikacji i opracowań.

Obecnie w firmie jest ponad 100 prawników prowadzących obsługę klientów w języku polskim, angielskim, francuskim, niemieckim, hiszpańskim, rosyjskim, czeskim, włoskim i koreańskim.

Mamy biura w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu i Krakowie.

Dbamy o zachowanie najwyższych standardów prawniczych i biznesowych. Angażujemy się w budowę obywatelskiego państwa prawa. Bierzemy udział w projektach non profit i działaniach pro bono.


Jak przestrzegać prawa w NGO, jakie przepisy są ważne dla NGO – dowiesz się w serwisie poradnik.ngo.pl.

Informacja własna portalu ngo.pl

Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.