dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs MSZ: Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017

Minister Spraw Zagranicznych ogłosił konkurs ofert: „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017”. Oferty należy składać do 18 września 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-09-11, 10.45
Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Fot. Tomasz Kaczor, ngo.pl

Cel konkursu

Celem konkursu pn. „Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017” jest wyłonienie najlepszych projektów na realizację zadań publicznych obejmujących działania humanitarne skierowane do uchodźców lub/i osób przesiedlonych wewnętrznie oraz do co najmniej 30%, lecz nie więcej niż 40%, ludności lokalnej (jako grupy beneficjentów bezpośrednich) w Jordanii i Libanie, w roku 2017, których przedmiotem jest przygotowanie ludności do zimy.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację ww. zadań publicznych wynosi:

4 500 000 zł w 2017 r. w następującym podziale na kraje priorytetowe:

1) Jordania – 1 500 000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych);

2) Liban – 3 000 000 z l (słownie: trzy miliony złotych).

Zasady przyznawania dotacji:

O przyznanie dotacji mogą ubiegać się podmioty, o których mowa w art. 127 ust. 1 pkt 1 lit. e) ustawy o finansach publicznych, tj. organizacje pozarządowe spełniające warunki określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 niniejszej ustawy.

Termin i warunki realizacji zadań publicznych:

Realizacja zadania objętego dofinansowaniem w roku 2017 może rozpocząć się nie wcześniej niż od 1 sierpnia 2017 r. i zakończyć się nie później niż do dnia 31 grudnia 2017 r.

Warunki realizacji zadania publicznego określa regulamin konkursu.

Informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego: oferenci zobowiązani są do wskazania w ofercie zakładanych rezultatów zadania publicznego, planowanego poziomu ich osiągnięcia oraz sposobu monitorowania tych rezultatów.

Termin składania ofert:

Prawidłowo przygotowaną i wypełnioną ofertę należy przesłać na adres:

Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Departament Współpracy Rozwojowej

al. J. Ch. Szucha 23

00-580 Warszawa

z dopiskiem na kopercie:

„Konkurs – Pomoc humanitarna na Bliskim Wschodzie w zakresie przygotowania ludności do zimy 2017”

lub złożyć w Dzienniku Podawczym Ministerstwa Spraw Zagranicznych, znajdującym się przy al. J. Ch. Szucha 21, wejście od ul. Litewskiej:

do dnia 18 września 2017 r. do godz. 16:15. Dziennik Podawczy jest czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.15-16.15. Dziennik Podawczy jest zamknięty w soboty, niedziele oraz pozostałe dni ustawowo wolne od pracy. Decyduje data wpływu oferty do Ministerstwa Spraw Zagranicznych.

Oferty, które wpłyną po terminie, nie będą podlegały ocenie.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej MSZ: Konkurs


Dowiedz się, gdzie czekają fundusze dla NGO, kto ogłosił konkurs dla NGO, znajdź granty dla stowarzyszeń i fundacji. Odwiedź serwis fundusze.ngo.pl.

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-08-28 do 2017-09-18
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.