dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Lublin2050 – jaki będzie najlepszy scenariusz dla miasta?

Rok 2050 wydaje się bardzo odległym czasem, jednak w perspektywie istnienia miasta nie jest to długi okres. Dlatego już teraz warto zaplanować działania, które sprawią, że Lublin za ponad 30 lat będzie miastem nowoczesnym i przyjaznym mieszkańcom. Po to powstał projekt Lublin2050.

Świadomość mieszkańców o wyzwaniach stojących przed miastem oraz trendów, które będą nieodłącznymi elementami rozwoju w przyszłości oznacza, że mieszkańcy będą mogli lepiej adaptować się do zmieniających się warunków. Oczywiście nie da się zaplanować przyszłości i rozpisać dokładnych elementów rozwoju na najbliższe 30 lat, jednak uświadamianie mieszkańców, dyskutowanie z nimi o ich potrzebach, opracowywanie scenariuszy rozwoju sprawi, że osiąganie celów stanie się łatwiejsze i bardziej realne.

Współpraca na linii władze miasta-mieszkańcy-inne podmioty odpowiedzialne za rozwój Lublina jest potrzebna również dlatego, że miasto jest żywym organizmem, w którym powinno dobrze mieszkać się każdemu, więc każdy powinien mieć większy lub mniejszy wpływ na jego rozwój.

Pracownia Miejska prowadzi projekt Lublin2050 i wykorzystuje do tego najskuteczniejszą i najbardziej kompleksową metodę kształtowania przyszłości i zarządzania nią Foresight, na którą składają się takie elementy:

● szczegółowa analiza trendów i danych statystycznych, która służy następnie do skonstruowania modeli oraz scenariuszy rozwoju miasta,

● metodologiczna podstawa to narzędzie FORMAT - innowacyjne narzędzie badawcze, umożliwiające tworzenie nowych, efektywnych rozwiązań i analizowanie potencjalnych kierunków rozwoju,

● szerokie konsultacje społeczne - dialog z przedstawicielami administracji publicznej, reprezentantami organizacji pozarządowych, działaczami społecznymi, młodzieżą, seniorami, przedsiębiorcami,

● angażowanie do współpracy lokalnych ekspertów, reprezentujących różne obszary działania miasta czy regionu - to oni, w oparciu o zebrane dane, analizy oraz wyniki konsultacji społecznych, tworzą możliwe scenariusze rozwoju miasta.

 

Harmonogram projektu Lublin2050 wygląda następująco:

● Dialog o Przyszłości Lublina (21-22 kwietnia 2017) Wydarzenie otwierające projekt. Co warunkuje rozwój Lublina? Jakie czynniki rozwoju należy wziąć pod uwagę? Jakie są obawy mieszkańców? Jakie są szanse i zagrożenia, jaki potencjał drzemie w Lublinie? Wyłonienie pierwszych liderów opinii, którzy będą wspierać cały proces prognozowania przyszłości Lublina.

● Analiza trendów (marzec - maj 2017) Szczegółową analizę trendów i danych statystycznych, która posłuży następnie do skonstruowania modeli prognostycznych oraz scenariuszy rozwoju miasta.

● Warsztaty eksperckie - czynniki dominujące Spotkania z lokalnymi ekspertami, którzy przeniosą globalne i krajowe trendy na kalkę miasta. Pomogą lepiej zrozumieć lokalny kontekst i wybiorą czynniki, które wydają się być dominujące w kształtowaniu najbliższych 30 lat rozwoju Lublina.

● Konsultacje społeczne (maj - wrzesień 2017) Dialog z mieszkańcami Lublina, reprezentantami organizacji pozarządowych, działaczami społecznymi, młodzieżą, seniorami, przedsiębiorcami, przedstawicielami administracji publicznej. Każdą grupę przedstawi swoją wizję rozwoju Lublina.

● Prognozowanie FORMAT (maj - wrzesień 2017) Metodologiczna podstawa działań prognostycznych. FORMAT to innowacyjne narzędzie umożliwiające szczegółowe zbadanie i modelowanie potencjalnych kierunków rozwoju miasta na podstawie analiz trendów i danych historycznych.

● Warsztaty eksperckie - scenariusze rozwoju Ponowne spotkania z lokalnymi ekspertami to praca nad stworzeniem wiarygodnych scenariuszy rozwoju, odpowiadających na obawy mieszkańców, wypracowanych na podstawie zebranych dotychczas materiałów, analiz i modelowania przyszłości.

● Konferencja zamykająca projekt (grudzień 2017) Podsumowanie działań prowadzonych w trakcie całego projektu Foresight Lublin2050 oraz prezentacja scenariuszy rozwoju Lublina.

● Publikacja raportu Lublin2050 (styczeń 2018)

 

Spotkania z mieszkańcami, lokalnym i zewnętrznymi ekspertami doprowadziły do wyboru dominujących tematów, wokół których będą budowane scenariusze w ramach Lublin2050. To kwestie najbardziej bliskie mieszkańcom i miejskim działaczom:

● Zmiany technologiczne, w których jeden wektor to postępująca cyfryzacja i automatyzacja, a drugi to zamknięcie technologii i danych miejskich.

● Migracje definiowane jako napięcia wynikające z etykietowania “nasi” a “obcy”, “właściciele miast” a “goście” (chociażby w kontekście Budżetu Obywatelskiego - kto ma prawo decydować o tym, jak wygląda miasto? Jaki mamy stosunek do przyjezdnych, do wyłącznie pracujących w Lublinie? itd.), w których wektorami są inkluzywność i wykluczenie.

 

Powyższe, dwie osie budowania scenariuszy rozwoju miasta będą uzupełniane o takie kwestie:

● Zmiana charakteru relacji międzyludzkich Obawa przed stopniowymi zmianami, a być może wręcz zanikiem relacji międzyludzkich wynikających z postępu technologicznego i zaspokajania kolejnych potrzeb za jego pośrednictwem. Obawy wynikają przede wszystkim w związku z malejącym znaczeniem kultury w życiu społecznym, coraz niższej roli instytucji, wkraczaniem technologii do każdego aspektu życia człowieka.

● Zmiana „tradycyjnego” modelu kultury, wartości w kulturze W jaki sposób zastępowanie tradycyjnego modelu kultury, zauważalne odchodzenie od kultury zaangażowanej przyczyni się do spadku wartości, znaczenia autorytetów w kulturze. Czy spadnie możliwość kreowania nowych wartości za pomocą kultury, czy nie.

● Finansowanie kultury Jak będzie wyglądała kwestia finansowania kultury w przyszłości? Już dzisiaj możemy zaobserwować sytuację, w której większość budżetu przeznaczanego na kulturę kierowanych jest do instytucji publicznych, podczas gdy rosnąca liczba odbiorców kultury korzysta w niej poza tymi instytucjami. Czy w sytuacji dużej liczby grup nieformalnych i alternatywnych form realizowania potrzeby obcowania z kulturą obecny system finansowania jest efektywny? Jak on się zmieni?

● Model edukacji publicznej W jaki sposób edukacja w Lublinie będzie adekwatna wobec wyzwań stojących przed miastem przyszłości? Czy system pozostania anachroniczny czy będzie nastawiony na kształtowanie kompetencji kluczowych?

● Szkolnictwo wyższe, jego miejsce i jakość Zmiany w systemie szkolnictwa wyższego, skupienie większej wagi na jakości kształcenia niż ilości studentów, rosnący dostęp do szkolnictwa wyższego online (prestiżowe uczelnie) może prowadzić do stopniowego zmniejszania się roli uczelni wyższych w Lublinie. Konkurencyjność ze strony renomowanych uczelni w innych i większych miastach może wpłynąć na liczbę studentów w Lublinie.

● Postęp technologiczny w sektorze transportowym

● W jaki sposób automatyzacja i zmiany w modelu transportu masowego i dalekosiężnego wpłyną na pozycję Lublina w kraju i regionie oraz na strukturę przestrzenną miasta? Czy będą wzmacniać je w roli lidera, czy spowodują izolację miasta.

● Gettoizacja Grodzenie przestrzeni w miastach, płoty i bariery nie do przejścia stanowią coraz większy problem, nie tylko w codziennym poruszaniu się mieszkańców, ale także w ich zachowaniach społecznych. Czy dalszy postęp tego zjawiska będzie wpływał na rozwój lub zanik relacji sąsiedzkich? Czy wygrodzone osiedla będą utrzymywane, a ich mieszkańcy będą tworzyć w nich zamknięte grupy? Na co jeszcze będzie wpływać taki stan rzeczy?

● Migracje międzynarodowe i zmieniająca się struktura społeczna Jak w najbliższych latach będzie kształtować się struktura ludności w Lublinie? Jaki wpływ na nią będzie miały migracje? Jaki udział w strukturze mieszkańców będą mieli obywatele innych krajów? Jakie będą zależności finansowe między poszczególnymi grupami? Czy różnice między dochodami mieszkańców Lublina będą znaczące i będą wpływały na konflikty między mieszkańcami?

● Źródła energii Które z dostępnych źródeł energii będzie najbardziej eksploatowane za 30 lat? Czy w dalszym ciągu opierać się będziemy o wydobycie węgla? Czy obecne alternatywne źródła energii zyskają na znaczeniu?

● Współpraca JST z mieszkańcami Jak w najbliższych latach będzie kształtowała się relacja samorządu z mieszkańcami?Czy poziom partycypacji będzie miał szanse w dalszym ciągu wzrastać? Czy mieszkańcy będą mieli szansę i chęć jeszcze bardziej angażować się we współzarządzanie miastem? Czy sytuacja zmieni się tak, że wszystkie decyzje będą leżały wyłącznie po jednej ze stron?

● Automatyzacja i cyfryzacja i wynikający z tego nowy model pracy. Postęp technologii ma wpływ na coraz więcej dziedzin życia człowieka. W które jeszcze dziedziny będzie wkraczał? Czy w perspektywie 30 lat technologia będzie w stanie drastycznie zmienić styl naszego życia?

● Zmiana modelu pracy. Czy i jak zmieni się obecnie funkcjonujący model pracy? Co będzie wpływać na jego zmianę? Na jakie aspekty życia będzie to wpływać?

● Relacje biznes, edukacja, nauka, JST. Jak będą się kształtować relacje między biznesem, edukacją, nauką i samorządem? Czy będą zacieśniać swoją współpracę na rzecz budowania zintegrowanych systemów edukacji i zarządzania?

● Model myślenia przyjęty w zarządzaniu publicznym miasta. Czy w Lublinie będzie dominowało myślenie obecnymi realiami i starymi modelami czy planowanie będzie perspektywiczne i adekwatne do wyzwań przyszłości? Czy na poziomie planowania przestrzenii dominować będzie anachronizm oraz przewlekłość postępowań planistycznych i inwestycyjnych, czy będzie następował progres w tym obszarze?

Plan rozwoju Lublina w ramach projektu przewiduje stworzenie kompleksowych scenariuszy, które będą uwzględniać potrzeby wszystkich podmiotów mieszkających w Lublinie. Chodzi przede wszystkim o to, żeby miasto było jeszcze bardziej przyjazne do życia i rozwijało się we wszystkich możliwych dziedzinach.

Źródła:

http://www.miasta2050.pl/lublin2050/

http://www.pracowniamiejska.pl/

Wiadomość pochodzi z serwisu lublin.ngo.pl

źródło: lublin.ngo.pl
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.