dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

Konkurs dotacyjny: Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych

Wojewoda Lubelski, ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wspieranie programów w sferze zapobiegania wykluczeniu społecznemu osób bezdomnych pt. „Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”. Oferty należy składać do 17 lipca 2017 r.

Wiadomość archiwalna

A A A

autor(ka): opr. MM, ngo.pl

2017-06-27, 12.25

Opis rodzaju zadań
W ramach konkursu przewiduje się dofinansowanie projektów, obejmujących w szczególności:
1. działania prewencyjne i osłonowe na rzecz osób bezdomnych, realizowane m.in. poprzez zabezpieczenie noclegu, wyżywienia, środków czystości, higieny osobistej, odzieży oraz
prowadzenie działalności informacyjnej,
2. poprawę warunków socjalnych w placówkach noclegowych poprzez organizowanie prac adaptacyjnych i remontowych istniejącej bazy noclegowej, przy aktywnym udziale osób
bezdomnych, w formule „pomoc dla samopomocy”,
3. integrację i aktywizację osób bezdomnych, poprzez zapewnienie specjalistycznego wsparcia psychologicznego, terapeutycznego, prawnego i socjalnego oraz umożliwienie osobom bezdomnym udziału w imprezach o charakterze kulturalnym i promującym trzeźwy styl życia,
4. wyprowadzanie z bezdomności poprzez realizację indywidualnych programów wychodzenia z bezdomności oraz udzielanie poradnictwa zawodowego ułatwiającego wejście lub powrót osób bezdomnych na rynek pracy.

Ofertę konkursową na realizację zadań wymienionych w ogłoszeniu należy złożyć w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 lipca 2017 r. w siedzibie Lubelskiego Urzędu
Wojewódzkiego w Lublinie w Punkcie Obsługi Klienta, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin, od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30 lub przesłać pocztą na adres: Wydział Polityki Społecznej Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie, ul. Spokojna 4, 20-914 Lublin.

W przypadku przesłania oferty drogą pocztową, o terminie jej złożenia decyduje data nadania w placówce operatora pocztowego.

Oferty wraz z załącznikami należy składać w zaklejonych kopertach z podaniem pełnej nazwy podmiotu oraz dopiskiem „KONKURS - Integracja i aktywizacja społeczno-zawodowa oraz zabezpieczenie potrzeb bytowych osób bezdomnych”.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej urzędu: Konkurs

Informacja pochodzi ze stron internetowych administracji publicznej.

data wydarzenia: od 2017-06-27 do 2017-07-17
Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.