dodaj wiadomość | newsletter | kontakt

OPP nie zbierało 1%. Czy składa sprawozdanie do MRPiPS?

Czy obowiązki sprawozdawcze związane ze statusem pożytku publicznego dotyczą wszystkich OPP, czy tylko tych, które korzystają z odpisów 1% podatku? Wyjaśnia ekspertka serwisu poradnik.ngo.pl.

PYTANIE ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ:

Nasze stowarzyszenie otrzymało status OPP 6 grudnia 2015 roku, zbyt późno, aby znaleźć się na liście organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% w 2016 roku (przy rozliczeniach za 2015 rok). Czy w związku z tym mamy obowiązki sprawozdawcze wobec Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, skoro w okresie, za który mielibyśmy się sprawozdać, nie mieliśmy wpływów z 1%?

DORADCZYNI SERWISU PORADNIK.NGO.PL WYJAŚNIA

Helena Romanowska, poradnik.ngo.plSprawozdawczość OPP – kogo dotyczy

Każda organizacja, w tym także organizacja mająca status pożytku publicznego (OPP), ma obowiązek sporządzenia i zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego (popularnie nazywanego bilansem).

OPP dodatkowo mają także obowiązek sporządzenia rocznego sprawozdania merytorycznego – zgodnie ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego.

W zależności od wysokości przychodów OPP sprawozdaje się wg:

  • uproszczonej wersji sprawozdania (przychody do 100 tys. zł), albo 
  • podstawowej wersji sprawozdania (przychody powyżej 100 tys. zł).

Baza sprawozdań OPP w internecie

Sprawozdanie merytoryczne i zatwierdzone sprawozdanie finansowe organizacji pożytku publicznego należy umieścić w internetowej bazie sprawozdań prowadzonej przez Departament Pożytku Publicznego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej (https://opp.mpips.gov.pl).


Organizacje, których rok obrotowy jest taki sam jak rok kalendarzowy, mają czas na zamieszczenie sprawozdań w bazie do 15 lipca. Natomiast organizacje, których rok obrotowy różni się od roku kalendarzowego powinny umieścić sprawozdania do 30 listopada.

Umieszczenie sprawozdania (zarówno merytorycznego, jak i finansowego) polega na wypełnieniu on-line poszczególnych rubryk. Warto pamiętać, że sprawozdań nie trzeba wypełnić w jednym czasie. Do momentu kliknięcia „wyślij” dane można uzupełniać, modyfikować.

Dodatkowo zgodnie z przepisami organizacje pożytku publicznego mają obowiązek upublicznić swoje sprawozdanie merytoryczne i finansowe w sposób umożliwiający zapoznanie się z jego treścią wszystkim zainteresowanym osobom, w tym także poprzez umieszczenie sprawozdań na swojej stronie internetowej.


W 2015 r. zostało wyraźnie zapisane w ustawie, że organizacja pożytku publicznego musi zamieścić sprawozdania w bazie ministra po raz pierwszy za rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku publicznego.

Sprawozdanie finansowe nie tylko do MRPiPS

Przy okazji warto przypomnieć, że oprócz obowiązków sprawozdawczych wobec Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej organizacja pożytku publicznego, tak jak i każde inne NGO musi jeszcze przesłać sprawozdanie finansowe do urzędu skarbowego, a jeśli prowadzi działalność gospodarczą, to także do KRS.

zobacz: W maju i czerwcu dzieje się w sprawozdaniach

Odpowiadając na pytanie: Obowiązek sprawozdawczy bez względu na 1%

Stowarzyszenie czytelnika, które otrzymało status OPP 6 grudnia 2015 roku, nie miało możliwości ubiegania się o pieniądze pochodzące z odpisów 1% podatku dochodowego w 2016 roku (za 2015 r.). Mimo to musi wypełnić obowiązki sprawozdawcze wobec Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, nawet jeśli w składanym sprawozdaniu za 2016 r. nie wykazuje środków z 1%. 

Wypełnienie zobowiązań wobec MRPiPS jest bardzo ważne, ponieważ sankcją za nieopublikowanie zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego na stronie internetowej MRPiPS w ustawowym terminie jest to, że organizacja nie zostanie zamieszczona w wykazie organizacji pożytku publicznego uprawnionych do otrzymywania 1% podatku za dany rok. W konsekwencji w 2018 roku stowarzyszenie nie mogłoby ubiegać się o odpisy z 1% podatku za rok 2017.
 


Podstawa prawna

Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.)

Art. 23.

1. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, z zastrzeżeniem przepisów odrębnych.

1a. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie merytoryczne jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego oraz podają je do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty.

2. Organizacja pożytku publicznego sporządza roczne sprawozdanie finansowe, na zasadach określonych w przepisach o rachunkowości.

2a. Organizacja pożytku publicznego podaje sprawozdania, o których mowa w ust. 1 i 2, do publicznej wiadomości w sposób umożliwiający zapoznanie się z tym sprawozdaniem przez zainteresowane podmioty, w tym poprzez zamieszczenie na swojej stronie internetowej.

2b. Podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1, posiadające status organizacji pożytku publicznego, sporządzają sprawozdanie finansowe jedynie z wyodrębnionej działalności pożytku publicznego.

2c. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1–2 i 2b, organizacja pożytku publicznego zamieszcza po raz pierwszy za rok, w którym uzyskała status organizacji pożytku publicznego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

2d. Sprawozdania, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, organizacje pozarządowe oraz podmioty, wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 1 i 4, które utraciły status organizacji pożytku publicznego, zamieszczają po raz ostatni za rok obrotowy, w którym utraciły status organizacji pożytku publicznego, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

3. (uchylony)

4. (uchylony)

5. W odniesieniu do organizacji pożytku publicznego, których sprawozdanie finansowe nie podlega obowiązkowi badania zgodnie z przepisami o rachunkowości, minister właściwy do spraw finansów publicznych w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego może w drodze rozporządzenia wprowadzić taki obowiązek, biorąc pod uwagę:

1) wysokość otrzymanych dotacji;

2) wielkość osiąganych przychodów;

3) potrzebę zapewnienia kontroli prawidłowości prowadzonej ewidencji.

6. Organizacja pożytku publicznego zamieszcza zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, w terminie do dnia 15 lipca roku następującego po roku, za który składane jest sprawozdanie finansowe i merytoryczne, na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego.

6a. Organizacja pożytku publicznego, która nie zamieściła na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie określonym w ust. 6 lub 6b, zatwierdzonego sprawozdania finansowego i sprawozdania merytorycznego ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1 i 2, nie zostaje uwzględniona w wykazie organizacji pożytku publicznego, o którym mowa w art. 27a.

6b. Organizacja pożytku publicznego, której rok obrotowy nie jest rokiem kalendarzowym, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego zatwierdzone sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności, o których mowa w ust. 1-2 i 2b, w terminie do dnia 30 listopada roku następującego po roku obrotowym, za który jest składane sprawozdanie finansowe i sprawozdanie merytoryczne.

6c. Organizacja pożytku publicznego, która w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe i merytoryczne ze swojej działalności, osiągnęła przychód nieprzekraczający 100 000 zł, zamieszcza na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego, w terminie, o którym mowa w ust. 6 lub w ust. 6b, sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 i 1a, w formie uproszczonego sprawozdania merytorycznego.

6d. Uproszczone sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 6c, zawiera:

1) dane o organizacji pożytku publicznego;

2) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;

3) ogólne informacje o uzyskanych przychodach i poniesionych kosztach;

4) podstawowe informacje o:

a) zatrudnieniu oraz kwocie wynagrodzeń,

b) członkach oraz wolontariuszach;

5) informacje o:

a) uzyskanym przychodzie z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) poniesionych kosztach administracyjnych,

d) działalności zleconej przez organy administracji publicznej,

e) korzystaniu z uprawnień,

f) przeprowadzonych kontrolach.

6e. Sprawozdanie merytoryczne, o którym mowa w ust. 1 i 1a, zawiera:

1) dane o organizacji pożytku publicznego;

2) określenie celów statutowych;

3) opis prowadzonej działalności pożytku publicznego i działalności gospodarczej wraz z podaniem kodów PKD;

4) szczegółowe informacje o:

a) zatrudnieniu i kwocie wynagrodzeń,

b) członkach oraz wolontariuszach;

5) informacje o:

a) poniesionych kosztach i uzyskanych przychodach, w tym z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

b) sposobie wydatkowania środków pochodzących z 1% podatku dochodowego od osób fizycznych,

c) działalności zleconej przez organy administracji publicznej,

d) korzystaniu z uprawnień,

e) zrealizowanych zamówieniach publicznych,

f) posiadanych udziałach lub akcjach w spółkach,

g) fundacjach, których organizacja pożytku publicznego jest fundatorem,

h) udzielonych pożyczkach,

i) przeprowadzonych kontrolach,

j) przeprowadzonych badaniach sprawozdań finansowych.

7. (uchylony)

8. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego określi, w drodze rozporządzenia, wzór sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 1 i 1a, oraz wzór uproszczonego sprawozdania merytorycznego, o którym mowa w ust. 6c, kierując się potrzebą ujednolicenia składanych sprawozdań.


Art. 27a.

1. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi w formie elektronicznej wykaz organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada roku podatkowego, na które podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych może przekazać 1% podatku z zeznań podatkowych składanych za rok podatkowy, i nie później niż dnia 15 grudnia roku podatkowego zamieszcza ten wykaz na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

2. Minister właściwy do spraw zabezpieczenia społecznego prowadzi wykaz, o którym mowa w ust. 1, do dnia 31 grudnia roku następującego po roku podatkowym.

3. W wykazie, o którym mowa w ust. 1, uwzględnia się organizacje pożytku publicznego:

1) które w terminie zamieściły na stronie internetowej urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw zabezpieczenia społecznego roczne sprawozdanie merytoryczne ze swojej działalności oraz roczne sprawozdanie finansowe, o których mowa w art. 23 ust. 1 i 2, w roku, za który składane jest zeznanie podatkowe;

(...)


Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie wzorów rocznego sprawozdania merytorycznego oraz rocznego uproszczonego sprawozdania merytorycznego z działalności organizacji pożytku publicznego (Dz.U. z 2013 r. poz. 234), tekst rozporządzenia w AKTY PRAWNE w poradnik.ngo.pl

 


Szukasz informacji i porad dotyczących NGO? Masz problem z prowadzeniem NGO? Potrzebna ci jest pomoc prawna dla NGO?
Zadaj pytanie: poradnik.ngo.pl/zapytaj.Poznaj ofertę SCWO: warszawa.ngo.pl/scwo


Uwaga! Przedruk, kopiowanie, skracanie, wykorzystanie tekstów (lub ich fragmentów) publikowanych w portalu www.ngo.pl w innych mediach lub w innych serwisach internetowych wymaga zgody Redakcji portalu!

SKOMENTUJ

Uwaga, komentarz pojawi się na liście dopiero po uzyskaniu akceptacji moderatora.


KOMENTARZE

Nie ma żadnych komentarzy
Redakcja www.ngo.pl nie ponosi odpowiedzialności za treść komentarzy.